Amendementen en moties

Amendement om dependance Bloeiende Perelaar uit de dorpsontwikkelingsvisie ZOB te halen

Raadsvergadering van:          2 juni 2020

Behorende bij agendapunt: 5

Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB

Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad Beemster 2018.

Overwegende dat:   

Er in de toekomst door de gewijzigde aansluitingen op de Zuiddijk richting de A7  een nieuwe verkeerssituatie in Zuidoostbeemster en Purmerend ontstaat.

De verkeersafwikkeling binnen Zuidoostbeemster grotendeels afhankelijk is van de Zuiderweg en Purmerenderweg en deze als druk en onveilig ervaren worden en grote invloed heeft op de leefbaarheid in Zuidoostbeemster.

Met de groei van de Kern Zuidoostbeemster er alleen nog maar meer weggebruikers (in welke vorm dan ook)  zullen komen maar het wegprofiel  Purmerenderweg beperkingen kent t.b.v. oplossingen. Het bestaande wegprofiel behoord bij de kernwaarden van Beemster.

De stad Purmerend in 2020 de Gebiedsvisie Stationsgebied en Waterlandlaan heeft vastgesteld waardoor de binnenstad ook voor een verkeersopgave staat. Waarin men uitgesproken heeft de binnenstad autoluw te maken.

Het verkeersonderzoek zoals benoemd in de dorpsontwikkelingsvisie ZOB 2020-2040 nog niet vaststaat m.b.t. de onderzoeksbreedte maar daarin diverse zaken opnoemt om te onderzoeken.

Stellen wij de raad van Beemster voor om:

In de te  onderzoeken verkeersoplossingen voor Zuidoostbeemster ook een  mogelijke dorpsontsluitingsweg oostelijk van  het talud van de A7 op te nemen.

Samenwerking te zoeken met de gemeente Purmerend in het verkeersonderzoek om op deze wijze samen op te trekken om tot oplossingen te komen voor de verkeersproblematiek van (Zuidoost-) Beemster en Purmerend in het kader van de nieuwe aansluitingen op de A7 en het verkeersluw maken van de binnenstad. En hierdoor tot een duurzame en toekomst gericht verkeersplan voor de binnenstad van Purmerend en voor de kern Zuidoostbeemster te komen.

Fractie Beemster Polder Partij