Amendementen en moties

Amendement om verkeersonderzoek te doen naar een dorpsontsluitingsweg in ZOB

Raadsvergadering 2 juni 2020.

Behorende bij agendapunt 5: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB.

Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad van Beemster 2018.

Overwegende dat:

  1. De voorgenomen locaties Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB in de NTO niet per definitie onderdeel hoeft uit te maken van de vast te stellen Structuurvisie/ DOV ZOB.
  2. Gelezen de brief van het college van B&W gem. Beemster met Kenmerk 1516486 van 20 mei 2020 met als onderwerp “Dependance basisschool en kinderopvang in ZOB” waar melding wordt gemaakt van een 3e zoeklocatie.
  3. Het verkeersonderzoek zoals gemeld in de brief heeft plaatsgevonden in een periode dat er geen “schoolverkeer” aanwezig is geweest.
  4. Daarmee geen juiste afweging kan worden gemaakt mbt het verkeersonderzoek.
  5. Het resumé afgevallen locaties nog niet ter bespreking in raadsverband heeft plaatsgevonden.
  6. Dat voor elke te kiezen locatie een “Zelfstandige planprocedure” tot een oplossing van het locatieprobleem noodzakelijk is.
  7. Het raadsbesluit mbt financiering van 11-02-2020 onverkort van kracht blijft.

Stellen wij de gemeenteraad van Beemster voor:

De beide locaties dependance OBS Bloeiende Perelaar en Stichting Kinderopvang Beemster uit de Structuurvisie/ DOV ZOB te halen.

Op de meest korte termijn op basis van agendering verzoeken wij het college van B&W een voorstel, na bespreking van het resumé afgevallen locaties, om te komen tot een definitieve locatie Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB.

Fractie Beemster Polder Partij.