Amendementen en moties

Gezondheidscentrum en gemeentehuislocatie MB

Tijdens de voortzetting van de Raadsvergadering op 25 mei j.l. (de vergadering op 19 mei was i.v.m. technische problemen geschorst.)

zijn er 2 amendementen ingediend. BPP was bij beide mede indiener.

Ons inziens ziet het college van niet de urgentie van het realiseren van een 1e lijns gezondheidscentrum. Daarom is er raadsbreed een amendement ingediend.

Beemster Gezond ( de 2 huisarten, Fysiotherapie en Apotheek Eilandspolder) hebben hiervoor het initiatief genomen en zijn al jaren hierover met het college in gesprek. Zij willen het huidige bibliotheekgebouw kopen en tussen dit gebouw en de 2 huidige gebouwen van de fysiotherpie en 1 van de huisartsen bouwen en zo tezamen een nieuw gezondheidscentrum realiseren waar zij kunnen samenwerken onder 1 dak. En op deze wijze toekomstbestendige zorg verlenen aan hun patiënten

BPP heeft vanaf het prille begin van het bespreken van de dorpsontwikkelingsvisie MB uitgesproken deze urgentie te zien. En zien dit initiatief als een waardevolle mogelijkheid om goede zorg voor inwoners te kunnen realiseren. Dit amendement is aangenomen en de opdracht ligt er voor het college om dit concreet op te pakken om te komen tot een oplossing.

De of en hoe vraag (zoals deze ook ligt bij het plan van aanpak voor de uitwerking dorpsontwikkelingsvisie Zuidoostbeemster) Met het amendement is de of vraag, omgezet tot hoe de doelstellingen, ambities en randvoorwaarden tot een haalbaar project kunnen leiden. Voor BPP is dit concreter of de in de Dorpsontwikkelingsvisies genoemde zaken meer kans hebben om uiteindelijk te realiseren.