• Nieuwsbrief

  Aan de inwoners van Beemster

  “Alles is anders” Al decennialang konden we alle Beemsterlingen vanaf deze plek een mooie zomer en een fantastische Beemster Feestweek toewensen. Voor alle doelgroepen van jong tot oud krijgt deze zomer een “andere” invulling. Toch vindt ieder zijn weg en vermaak en door de beperkingen in ieders belang lijkt het ook anders te kunnen. Nieuwe kansen om jongeren te laten ontdekken en een beetje meer aandacht voor ouderen om de eenzaamheid te beperken.  Ook een mooie gelegenheid om de bestuurlijke activiteiten voor het voetlicht te brengen. In de onvermijdelijke route op weg naar de fusie met de stad ligt er een enorme uitdaging om de voorwaarden waaronder het platteland en…

 • Nieuws

  De Polder samen met de Stad!

  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Beemster Polder Partij ingezet op één grote regiogemeente met Purmerend als centrumgemeente zoals wij in 2008  voor ons zagen en wat als eerste stap heeft geleid tot de huidige ambtelijke samenwerking vanaf  2014. Onze inwoners hebben deze noodzakelijke opschaling op waarde beoordeeld door ons te steunen met in 2018 zelfs 46,7 % van de stemmen. In de periode na de verkiezingen hebben de partijen die nu de Beemster coalitie vormen blijk gegeven, door woord en daad, geen enkele boodschap te hebben aan de koers die een evenwichtige verhouding van stad en platteland op zou leveren. Met een inwoner aantal waarmee je…

 • Amendementen en moties

  Amendement om verkeersonderzoek te doen naar een dorpsontsluitingsweg in ZOB

  Raadsvergadering 2 juni 2020. Behorende bij agendapunt 5: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB. Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad van Beemster 2018. Overwegende dat: De voorgenomen locaties Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB in de NTO niet per definitie onderdeel hoeft uit te maken van de vast te stellen Structuurvisie/ DOV ZOB. Gelezen de brief van het college van B&W gem. Beemster met Kenmerk 1516486 van 20 mei 2020 met als onderwerp “Dependance basisschool en kinderopvang in ZOB” waar melding wordt gemaakt van een 3e zoeklocatie. Het verkeersonderzoek zoals gemeld in de brief heeft plaatsgevonden in een periode…

 • Amendementen en moties

  Amendement om dependance Bloeiende Perelaar uit de dorpsontwikkelingsvisie ZOB te halen

  Raadsvergadering van:          2 juni 2020 Behorende bij agendapunt: 5 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat:    Er in de toekomst door de gewijzigde aansluitingen op de Zuiddijk richting de A7  een nieuwe verkeerssituatie in Zuidoostbeemster en Purmerend ontstaat. De verkeersafwikkeling binnen Zuidoostbeemster grotendeels afhankelijk is van de Zuiderweg en Purmerenderweg en deze als druk en onveilig ervaren worden en grote invloed heeft op de leefbaarheid in Zuidoostbeemster. Met de groei van de Kern Zuidoostbeemster er alleen nog maar meer weggebruikers (in welke vorm dan ook)  zullen komen maar het wegprofiel …

 • Amendementen en moties

  MOTIE vreemd aan de orde van de dag

  Raadsvergadering van: 26 november 2019Behorende bij agendapunt: Openstelling kerktoren Middenbeemster. De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 26 november 2019. Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat: Het college het onderwerp “Openstelling kerktoren” niet in de begroting 2020 heeft opgenomen. Het openstellen van de kerktoren van de NH kerk te Middenbeemster een meerwaarde kan betekenen bij het visualiseren van het Werelderfgoed droogmakerij de Beemster Dat de kerktoren in het verleden als uitkijkpost heeft gediend en tevens sinds de Franse tijd gemeentelijk eigendom is Het van belang is dat openstelling zonder gemeenschapsgeld kan worden gerealiseerd. Verzoekt het college: A. Een initiatief…

 • Nieuwsbrief

  Algemene beschouwingen Beemster Polder Partij uitgesproken tijdens behandeling Kadernota 2020

  Moraal, vertrouwen en behoud van waarden. Besturen is niet alleen het voldoen aan formele verplichtingen. Het morele kompas dat gevolgd wordt is van groot belang. Beemster Polder Partij heeft in de afgelopen periode getracht dat kompas te volgen. Het maatschappelijk ervaren vertrouwen is de waarde en komt tot uitdrukking in het aantal volgers. Dat aantal volgers of te wel stemmen heeft decennialang een stijgende tendens getoond. Een tendens die bij andere partijen ook is ervaren en hen deed aaneensluiten om hieraan een eind te maken. De strategie van jarenlange uitsluiting van bestuursposities bleek niet langer te handhaven en drijft ons nu samen naar een niet robuuste en niet duurzame annexatie…

 • Nieuws

  Zienswijze Corridorstudie Adam-Hoorn

  MIRTverkenning Beemster 23 juli 2019 Ministerie van Infrastructuur en WaterstaatDirectie ParticipatiePostbus 209012500 EX DEN HAAG Zienswijze Corridorstudie Adam-Hoorn MIRT Geachte directie/minister,Uw studie geeft ons aanleiding tot een zienswijze met meerdere onderwerpen t.w.:verkenning Beemster, 23 juli 2019 De recente uitspraak van de Raad van State omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de gevolgen voor de woningbouwopgave door de Woon-deal tussen de minister Binnenlandse zaken en de Metropoolregio Amsterdam zijn niet of onvoldoende meegewogen bij het toetsten van alle doelstellingen van de CAH MIRT verkenning en de daar uit voortkomende maatregelen. Plus de effecten van een binnen deze planperiode te starten onderzoek en realisatie van metroverbindingen tussen Amsterdam-Purmerend (-Hoorn), AmsterdamZaandam. Toename…