• Nieuwsbrief

  Platteland vindt stad!

  In de bestuursperiode vanaf 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster met het kleinst mogelijke zetelverschil geen heil gezien om in een cluster van groene gemeenten samen op te trekken richting centrumgemeente Purmerend. Vanaf dat moment heeft de Beemster Polder Partij ingezet op fusie met de stad Purmerend. Er zijn vele gesprekken gevoerd met bijna alle politieke partijen die gezamenlijk 37 raadszetels vertegenwoordigen in de stad met een inwoneraantal van ruim 80.000. Deze gesprekken werden gehouden in een bijzonder goede sfeer en volop begrip voor elkaars standpunten. Uiteindelijk zijn er vervolggesprekken gehouden met enkele grotere partijen en niet zonder toeval waren dat lokale partijen. Deze vervolggesprekken werden al snel intensiever en…

 • Nieuws

  Kerstgroet 2020

  “In een jaar waarin veel anders is dan we gewend zijn en inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, musea en andere organisaties het moeilijk hebben, met name jongeren, scholieren, de helden in de zorg en vooral de ouderen die niet de contacten kunnen hebben die juist zo nodig zijn”.

 • Amendementen en moties

  Ingediende motie om verkeerregelinstallaties Middenweg/ Hobrederweg en Jisperweg/ Rijperweg.

  Wij hebben deze motie in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 1 december 2020. Nu nog zijn de wegen grotendeels in beheer bij het hoogheemraadschap maar gaan na 2022 op enig moment over naar de gemeentes (dan de nieuwe gemeente Purmerend) BPP is van mening in het kader van verkeersveiligheid in onze polder deze VRI van groot belang zijn en op deze wijze willen wij voor de toekomst bestendigen dat deze behouden blijven. En het signaal afgeven. Lees hier de motie. Deze motie is aangenomen door de Raad van Beemster, alleen het CDA stemde tegen!

 • Nieuws

  Algemene beschouwingen 2021

  I.v.m. de corona-crisis heeft de Raad van Beemster geen algemene beschouwingen gehouden dit voorjaar. Omdat dit het laatste jaar is dat Beemster haar eigen begroting 2021 heeft houden we op 10 november aangepaste beschouwingen. Hier kunt u de beschouwingen die uitgesproken zijn teruglezen.

 • Amendementen en moties,  Nieuws

  Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

  De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben. Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug. Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t.…

 • Amendementen en moties

  Motie Dammen en bruggen

  Dinsdagavond 20 oktober zullen wij tijdens de raadvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag, met als thema Dammen en bruggen bespreken en indienen. Dit om de omissie in Des Beemsters te repareren. Div agrariërs lopen hier tegen aan. Hier kunt u deze lezen! Aanvulling op 21 oktober, de motie is aangenomen door de raad! Mooi omdat hierdoor agrarische percelen beter bereikbaar zijn. En ook in het kader van verkeersveiligheid heeft dit voordelen.

 • Nieuws

  Stad vindt Platteland!

  Aan alle inwoners van Purmerend en Beemster. Met aandacht gelezen “STADSPARTIJ ….altijd dichtbij”  in onze Binnendijks . Een loyale kennismaking met 2 Beemster en 2 Purmerender leden van de lokale partij uit onze buurgemeente Purmerend. Daar waar we als Beemster Polder Partij (BPP) al meerdere keren hebben gesproken met een afvaardiging van het bestuur en fractie van de Stadspartij is het goed om dit nu van buitenaf te  ontvangen. Treffend is de gelijkenis tussen de 2 lokale democratische politieke partijen die beiden voor de belangen van haar inwoners opkomen. Ook BPP is niet links of rechts maar vertegenwoordigt wel de belangen van beide richtingen en we zijn daardoor wél een…

 • Nieuws

  Raad stelt Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster (2020 – 2040) vast

  Visie voor een toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp De Raad van Beemster heeft onlangs de dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld. Elders op onze website kunt u onze ingediende amendementen vinden. Enkele daarvan hebben wij samen met VVD en/of PvdA Groen Links ingediend. Ook hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend, ter reparatie van een omissie van onze fractie. Hiermee is dit hersteld en is woningbouw in de omgeving van het huidige gemeentehuis en locatie Blauwe Morgenster veilig gesteld. Woningbouw voor bijvoorbeeld senioren en starters. Meer info via deze link. https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/4uvabjsbfh/wfvadkwjhm/fqasrcqwjk

 • Nieuws

  Erny dank voor je jarenlange inzet voor de BPP.

  Na jarenlange inzet door Beemsterlinge Erny van der Kleut voor onze website (waarbij zij ook diverse andere websites beheerde en natuurlijk bekend van haar Beemster Bengel) hebben wij besloten een nieuwe website op te zetten. Dit om klaar te zijn voor de verkiezingen van november 2021. Het moment waarop Purmerend en Beemster naar de stembus gaat om de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente te kiezen, PURMEREND. Wij hebben hierin samenwerking gevonden met Sjaak Martens, oud Beemsterling en nog zeker met Beemster verbonden. Hij heeft de basis van de website opgezet. (een groot deel van de basis was over te nemen van de site die Erny had opgezet) Deze website…

 • Nieuws

  Motie Behoud stembureaus in Noord- en Westbeemster

  Op 29 September heeft de fractie van de BPP samen met PvdA/Groen Links de Motie vreemd aan de orde van de dag t.b.v. het behoud van de stembureaus in Noord- en Westbeemster ingebracht. Hiermee hebben we het college de opdracht gegeven om tijdens de nadere uitwerking “Beleid verkiezingen” te bewerkstelligen dat de kernen Noord- en Westbeemster ook tijdens verkiezingen na de fusie voorzien blijven van een stembureau. De motie is unaniem aangenomen door de Raad. Lees HIER de motie.