• Amendementen en moties

  Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster

  Op 12 oktober j.l. heeft de Raad van Beemster deze visie behandeld. BPP heeft samen met de VVD deze avond 2 amendementen ingediend. Deze zijn aangenomen na kleine aanpassingen.(deze zijn nog niet verwerkt in de amendementen hieronder gepubliceerd ) Ook heeft de BPP een amendement ingediend voor een onderzoek naar het realiseren van een voetgangers- annex fiets oeververbinding over de Beemsterringvaart in het verlengde van de Hobrederweg. Het amendement Oeververbinding is met steun van de VVD Beemster aangenomen. En zal in het Plan van aanpak zijn vervolg hebben. Net als ander genoemde zaken in de Visie. De BPP ziet dat er (al is het beperkt) kansen liggen voor de 2…

 • Amendementen en moties

  APV harmonisatie Beemster en Purmerend en parkeren in bermen.

  Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni j.l. een amendement ingediend. Hiermee hebben wij kunnen voorkomen dat in de apv opgenomen zou worden dat het verboden zou worden om te parkeren in bermen. Parkeren in bermen is in Beemster veel voorkomend langs wegen waar woningen zijn die geen parkeergelegenheid hebben in de omgeving. Hiermee wordt dit item voorlopig niet opgenomen in de apv en mag parkeren in de berm. Lees HIER het amendement. CDA is hierbij mede indiener.

 • Amendementen en moties

  Regionale Energie Strategie

  Op 8 juni is in de Raad van Beemster de RES 1.0 behandeld. Daarbij heeft de BPP 3 amendementen ingediend. Dit maakt dat genoemde zaken in de amendementen verder worden meegenomen als items die mogelijk kansen bieden in het vervolg naar de RES 2.0. Lees hier het amendement aardgas en infrastructuur. Lees hier het amendement toepassing brongas. Lees hier het amendement verlies van de woon- en leefomgeving.

 • Amendementen en moties

  Gezondheidscentrum en gemeentehuislocatie MB

  Tijdens de voortzetting van de Raadsvergadering op 25 mei j.l. (de vergadering op 19 mei was i.v.m. technische problemen geschorst.) zijn er 2 amendementen ingediend. BPP was bij beide mede indiener. Ons inziens ziet het college van niet de urgentie van het realiseren van een 1e lijns gezondheidscentrum. Daarom is er raadsbreed een amendement ingediend. Beemster Gezond ( de 2 huisarten, Fysiotherapie en Apotheek Eilandspolder) hebben hiervoor het initiatief genomen en zijn al jaren hierover met het college in gesprek. Zij willen het huidige bibliotheekgebouw kopen en tussen dit gebouw en de 2 huidige gebouwen van de fysiotherpie en 1 van de huisartsen bouwen en zo tezamen een nieuw gezondheidscentrum…

 • Amendementen en moties

  Motie Gemeente wapen Beemster

  Tijdens de Raadsvergadering van 20 april 2021 heeft de fractie van de BPP een Motie vreemd aan de orde van de dag ingediend. De BPP wil hiermee laten onderzoeken of het mogelijk is om het gemeentewapen van Beemster op waardige manier is te verbinden aan het cultureel erfgoed van Beemster. De BPP ziet hierin een rol voor het Historisch Genootschap Beemster. Ook willen we graag onderzoek of het mogelijk is om in officiële documenten en in communicatie over UNESCO Werelderfgoed het gemeentewapen van Beemster gevoerd zou kunnen worden. Hiermee willen wij voorkomen dat het gemeentewapen van Beemster (en bijbehorende wapenbrief ) in de vergetelheid raakt of op een niet gewenste…

 • Amendementen en moties

  Uitwerking openstelling Kerktoren MB

  Op 26 november 2019 heeft de Raad van Beemster een door de BPP gemaakte (en samen met D66 ingediende) motie aangenomen. Hiermee heeft de Raad van Beemster het College van B&W de opdracht gegeven om: A. Een initiatief te ontwikkelen zodanig dat geinteresseerde partijen worden opgeroepen om een ondernemingsplan in te dienen.B. Betrokken partijen in ieder geval Visit Beemster en de Protestante GemeenteBeemster zijn.Partijen worden geïnformeerd middels de reeds beschikbare informatie en in kennis worden gesteld van de geldende uitgangspunten en randvoorwaarden, als veiligheiden toegankelijkheid. Het college is hiermee aan de slag gegaan. Geen gemakkelijke opdracht omdat het de gemeenschap geen geld mag kosten! Op 30 Maart 2021 kwam de…

 • Amendementen en moties

  Aangenomen amendement toegangsbrug Kerkplein Westbeemster

  Wij hebben dit amendement in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 26 januari 2021. Indertijd is er een tijdelijke dam gemaakt. (met de toezegging dat de brug weer terug zou komen, helaas is dit nergens vastgesteld) Ons inziens behoord hier weer een beeldbepalende brug gerealiseerd te worden en moet dit meegenomen worden in de dorpsontwikkelingsvisie van West Beemster. Op deze wijze willen wij dit alsnog proberen vast te leggen voor de toekomst zodat er weer een beeldbepalende brug gerealiseerd kan worden. Lees HIER het amendement. Deze is door de raad aangenomen, waarbij de fractie van PvdA/GL met stemverklaring tegen stemde (zij zijn van mening dat dit niet op deze wijze…

 • Amendementen en moties

  Ingediende motie om verkeerregelinstallaties Middenweg/ Hobrederweg en Jisperweg/ Rijperweg.

  Wij hebben deze motie in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 1 december 2020. Nu nog zijn de wegen grotendeels in beheer bij het hoogheemraadschap maar gaan na 2022 op enig moment over naar de gemeentes (dan de nieuwe gemeente Purmerend) BPP is van mening in het kader van verkeersveiligheid in onze polder deze VRI van groot belang zijn en op deze wijze willen wij voor de toekomst bestendigen dat deze behouden blijven. En het signaal afgeven. Lees hier de motie. Deze motie is aangenomen door de Raad van Beemster, alleen het CDA stemde tegen!

 • Amendementen en moties,  Nieuws

  Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

  De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben. Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug. Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t.…

 • Amendementen en moties

  Motie Dammen en bruggen

  Dinsdagavond 20 oktober zullen wij tijdens de raadvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag, met als thema Dammen en bruggen bespreken en indienen. Dit om de omissie in Des Beemsters te repareren. Div agrariërs lopen hier tegen aan. Hier kunt u deze lezen! Aanvulling op 21 oktober, de motie is aangenomen door de raad! Mooi omdat hierdoor agrarische percelen beter bereikbaar zijn. En ook in het kader van verkeersveiligheid heeft dit voordelen.