• Amendementen en moties

  Ingediende motie om verkeerregelinstallaties Middenweg/ Hobrederweg en Jisperweg/ Rijperweg.

  Wij hebben deze motie in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 1 december 2020. Nu nog zijn de wegen grotendeels in beheer bij het hoogheemraadschap maar gaan na 2022 op enig moment over naar de gemeentes (dan de nieuwe gemeente Purmerend) BPP is van mening in het kader van verkeersveiligheid in onze polder deze VRI van groot belang zijn en op deze wijze willen wij voor de toekomst bestendigen dat deze behouden blijven. En het signaal afgeven. Lees hier de motie. Deze motie is aangenomen door de Raad van Beemster, alleen het CDA stemde tegen!

 • Amendementen en moties,  Nieuws

  Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

  De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben. Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug. Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t.…

 • Amendementen en moties

  Motie Dammen en bruggen

  Dinsdagavond 20 oktober zullen wij tijdens de raadvergadering een motie vreemd aan de orde van de dag, met als thema Dammen en bruggen bespreken en indienen. Dit om de omissie in Des Beemsters te repareren. Div agrariërs lopen hier tegen aan. Hier kunt u deze lezen! Aanvulling op 21 oktober, de motie is aangenomen door de raad! Mooi omdat hierdoor agrarische percelen beter bereikbaar zijn. En ook in het kader van verkeersveiligheid heeft dit voordelen.

 • Amendementen en moties

  Motie Zelfbewoning en antispeculatie van koopwoningen gemeentelijke grondexploitatie projecten.

  Met deze motie hebben het college opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze we speculaties met nieuwbouwwoningen die via de Beemster compagnie in de verkoop komen kunnen voorkomen. Hiermee willen we bereiken dat woningen gekocht worden door mensen of organisaties die de woning verhuren of na realisatie binnen 1-2 jaar met grote winsten verkopen waardoor de woning niet bereikbaar is voor starters. Alle andere partijen gingen hierin mee. We wachten het voorstel van het college af. Lees HIER de motie.

 • Amendementen en moties

  Motie compensatieregeling aanleg glasvezel buitengebied.

  Op 29 September hebben we de motie Compensatieregeling aanleg Glasvezel huishoudens enbedrijven in het buitengebied ingediend. Juist in deze digitale tijd moet een goede internetverbinding beschikbaar zijn voor iedereen. Al jaren hebben inwoners van het buitengebied dit niet altijd tot hun beschikking. Nu na het mooie burgerinitiatief van Breedband Beemster voor het buitengebied dit bereikbaar is worden juist deze inwoners geconfronteerd met behoorlijke kosten. Deze motie heeft het niet gehaald VVD, D66, CDA en PvdA/GL stemde tegen. Lees HIER de motie.

 • Amendementen en moties

  Motie vreemd aan de orde van de dag: sociale huur en koop

  29 september hebben we de motie vreemd aan de orde van de dag (er was geen agendapunt met dit onderwerp) ingediend. Dit omdat we van mening zijn dat er niet aan de woonvisie voldaan wordt. De motie is aangehouden in December komt de woonvisie op de agenda om dit te bespreken in de raadscommissie. De woningmarkt is op dit moment zo dat de prijzen van woningen behoorlijk hoog zijn. Ook de nieuw te bouwen woningen in Beemster prijzig wat maakt dat deze voor starters op de woning markt slecht bereikbaar zijn en daarbij zijn er nog onvoldoende huurwoningen. Klik HIER om de motie te kunnen lezen.

 • Amendementen en moties

  Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB Rondje Middenbeemster

  Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement samen met de VVD ingediend. Omdat door inwoners van Middenbeemster uitgesproken is dat zij de mogelijkheid willen hebben rondom het dorp te kunnen wandelen en wij beweging en gezondheid van groot belang vinden. Het amendement is aangenomen. Lees hier het ingebrachte amendement

 • Amendementen en moties

  Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB bedrijfswoningen Bamestra & Insulinde

  Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement samen met de VVD ingediend. Het geldende bestemmingsplan uit 2013 laat het realiseren van nieuwe bedrijfswoningen op Insulinde en Bamestra niet mogelijk. Doel van dit amendement is om dit in het bestemmingsplan te repareren zodat het realiseren van bedrijfswoning weer mogelijk is bij het bedrijf. Dit is in het kader van bedrijfsvoering, werk en prive een meerwaarde voor ondernemers. Ook voor de veiligheid op de industrieterreinen van belang. Ondernemers hebben dit ingebracht op de gehouden avonden. En onder de aandacht gebracht tijdens inspraak op 23 juni 2020. Het amendement is…

 • Amendementen en moties

  Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB IJsbaanterrein

  Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement ingediend. Dit om de IJsbaan tot 2040 als ijsbaan en/of evenemententerrein te behouden. ( college zag mogelijkheden om deze locatie in de toekomst te bebouwen) Het amendement is aangenomen en hiermee wordt deze opgenomen in de dorpsontwikkelingsvisie MB Klik hier om het amendement te openen!

 • Amendementen en moties

  Amendement om verkeersonderzoek te doen naar een dorpsontsluitingsweg in ZOB

  Raadsvergadering 2 juni 2020. Behorende bij agendapunt 5: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB. Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad van Beemster 2018. Overwegende dat: De voorgenomen locaties Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB in de NTO niet per definitie onderdeel hoeft uit te maken van de vast te stellen Structuurvisie/ DOV ZOB. Gelezen de brief van het college van B&W gem. Beemster met Kenmerk 1516486 van 20 mei 2020 met als onderwerp “Dependance basisschool en kinderopvang in ZOB” waar melding wordt gemaakt van een 3e zoeklocatie. Het verkeersonderzoek zoals gemeld in de brief heeft plaatsgevonden in een periode…