• Amendementen en moties

  Motie Zelfbewoning en antispeculatie van koopwoningen gemeentelijke grondexploitatie projecten.

  Met deze motie hebben het college opdracht gegeven te onderzoeken op welke wijze we speculaties met nieuwbouwwoningen die via de Beemster compagnie in de verkoop komen kunnen voorkomen. Hiermee willen we bereiken dat woningen gekocht worden door mensen of organisaties die de woning verhuren of na realisatie binnen 1-2 jaar met grote winsten verkopen waardoor de woning niet bereikbaar is voor starters. Alle andere partijen gingen hierin mee. We wachten het voorstel van het college af. Lees HIER de motie.

 • Amendementen en moties

  Motie compensatieregeling aanleg glasvezel buitengebied.

  Op 29 September hebben we de motie Compensatieregeling aanleg Glasvezel huishoudens enbedrijven in het buitengebied ingediend. Juist in deze digitale tijd moet een goede internetverbinding beschikbaar zijn voor iedereen. Al jaren hebben inwoners van het buitengebied dit niet altijd tot hun beschikking. Nu na het mooie burgerinitiatief van Breedband Beemster voor het buitengebied dit bereikbaar is worden juist deze inwoners geconfronteerd met behoorlijke kosten. Deze motie heeft het niet gehaald VVD, D66, CDA en PvdA/GL stemde tegen. Lees HIER de motie.

 • Amendementen en moties

  Motie vreemd aan de orde van de dag: sociale huur en koop

  29 september hebben we de motie vreemd aan de orde van de dag (er was geen agendapunt met dit onderwerp) ingediend. Dit omdat we van mening zijn dat er niet aan de woonvisie voldaan wordt. De motie is aangehouden in December komt de woonvisie op de agenda om dit te bespreken in de raadscommissie. De woningmarkt is op dit moment zo dat de prijzen van woningen behoorlijk hoog zijn. Ook de nieuw te bouwen woningen in Beemster prijzig wat maakt dat deze voor starters op de woning markt slecht bereikbaar zijn en daarbij zijn er nog onvoldoende huurwoningen. Klik HIER om de motie te kunnen lezen.

 • Amendementen en moties

  Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB Rondje Middenbeemster

  Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement samen met de VVD ingediend. Omdat door inwoners van Middenbeemster uitgesproken is dat zij de mogelijkheid willen hebben rondom het dorp te kunnen wandelen en wij beweging en gezondheid van groot belang vinden. Het amendement is aangenomen. Lees hier het ingebrachte amendement

 • Amendementen en moties

  Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB bedrijfswoningen Bamestra & Insulinde

  Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement samen met de VVD ingediend. Het geldende bestemmingsplan uit 2013 laat het realiseren van nieuwe bedrijfswoningen op Insulinde en Bamestra niet mogelijk. Doel van dit amendement is om dit in het bestemmingsplan te repareren zodat het realiseren van bedrijfswoning weer mogelijk is bij het bedrijf. Dit is in het kader van bedrijfsvoering, werk en prive een meerwaarde voor ondernemers. Ook voor de veiligheid op de industrieterreinen van belang. Ondernemers hebben dit ingebracht op de gehouden avonden. En onder de aandacht gebracht tijdens inspraak op 23 juni 2020. Het amendement is…

 • Amendementen en moties

  Amendement Dorpsontwikkelingsvisie MB IJsbaanterrein

  Op 9 September hebben wij tijdens de Raadsvergadering bij het agendapunt voor het vaststellen van de dorpsontwikkelingsvisie Middenbeemster bijgaand amendement ingediend. Dit om de IJsbaan tot 2040 als ijsbaan en/of evenemententerrein te behouden. ( college zag mogelijkheden om deze locatie in de toekomst te bebouwen) Het amendement is aangenomen en hiermee wordt deze opgenomen in de dorpsontwikkelingsvisie MB Klik hier om het amendement te openen!

 • Amendementen en moties

  Amendement om verkeersonderzoek te doen naar een dorpsontsluitingsweg in ZOB

  Raadsvergadering 2 juni 2020. Behorende bij agendapunt 5: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB. Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad van Beemster 2018. Overwegende dat: De voorgenomen locaties Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB in de NTO niet per definitie onderdeel hoeft uit te maken van de vast te stellen Structuurvisie/ DOV ZOB. Gelezen de brief van het college van B&W gem. Beemster met Kenmerk 1516486 van 20 mei 2020 met als onderwerp “Dependance basisschool en kinderopvang in ZOB” waar melding wordt gemaakt van een 3e zoeklocatie. Het verkeersonderzoek zoals gemeld in de brief heeft plaatsgevonden in een periode…

 • Amendementen en moties

  Amendement om dependance Bloeiende Perelaar uit de dorpsontwikkelingsvisie ZOB te halen

  Raadsvergadering van:          2 juni 2020 Behorende bij agendapunt: 5 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat:    Er in de toekomst door de gewijzigde aansluitingen op de Zuiddijk richting de A7  een nieuwe verkeerssituatie in Zuidoostbeemster en Purmerend ontstaat. De verkeersafwikkeling binnen Zuidoostbeemster grotendeels afhankelijk is van de Zuiderweg en Purmerenderweg en deze als druk en onveilig ervaren worden en grote invloed heeft op de leefbaarheid in Zuidoostbeemster. Met de groei van de Kern Zuidoostbeemster er alleen nog maar meer weggebruikers (in welke vorm dan ook)  zullen komen maar het wegprofiel …

 • Amendementen en moties

  MOTIE vreemd aan de orde van de dag

  Raadsvergadering van: 26 november 2019Behorende bij agendapunt: Openstelling kerktoren Middenbeemster. De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 26 november 2019. Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat: Het college het onderwerp “Openstelling kerktoren” niet in de begroting 2020 heeft opgenomen. Het openstellen van de kerktoren van de NH kerk te Middenbeemster een meerwaarde kan betekenen bij het visualiseren van het Werelderfgoed droogmakerij de Beemster Dat de kerktoren in het verleden als uitkijkpost heeft gediend en tevens sinds de Franse tijd gemeentelijk eigendom is Het van belang is dat openstelling zonder gemeenschapsgeld kan worden gerealiseerd. Verzoekt het college: A. Een initiatief…