• Nieuws

  Kerstgroet 2020

  “In een jaar waarin veel anders is dan we gewend zijn en inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, musea en andere organisaties het moeilijk hebben, met name jongeren, scholieren, de helden in de zorg en vooral de ouderen die niet de contacten kunnen hebben die juist zo nodig zijn”.

 • Nieuws

  Algemene beschouwingen 2021

  I.v.m. de corona-crisis heeft de Raad van Beemster geen algemene beschouwingen gehouden dit voorjaar. Omdat dit het laatste jaar is dat Beemster haar eigen begroting 2021 heeft houden we op 10 november aangepaste beschouwingen. Hier kunt u de beschouwingen die uitgesproken zijn teruglezen.

 • Amendementen en moties,  Nieuws

  Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

  De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben. Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug. Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t.…

 • Nieuws

  Stad vindt Platteland!

  Aan alle inwoners van Purmerend en Beemster. Met aandacht gelezen “STADSPARTIJ ….altijd dichtbij”  in onze Binnendijks . Een loyale kennismaking met 2 Beemster en 2 Purmerender leden van de lokale partij uit onze buurgemeente Purmerend. Daar waar we als Beemster Polder Partij (BPP) al meerdere keren hebben gesproken met een afvaardiging van het bestuur en fractie van de Stadspartij is het goed om dit nu van buitenaf te  ontvangen. Treffend is de gelijkenis tussen de 2 lokale democratische politieke partijen die beiden voor de belangen van haar inwoners opkomen. Ook BPP is niet links of rechts maar vertegenwoordigt wel de belangen van beide richtingen en we zijn daardoor wél een…

 • Nieuws

  Raad stelt Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster (2020 – 2040) vast

  Visie voor een toekomstbestendig, vitaal en levendig dorp De Raad van Beemster heeft onlangs de dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster vastgesteld. Elders op onze website kunt u onze ingediende amendementen vinden. Enkele daarvan hebben wij samen met VVD en/of PvdA Groen Links ingediend. Ook hebben wij een initiatiefvoorstel ingediend, ter reparatie van een omissie van onze fractie. Hiermee is dit hersteld en is woningbouw in de omgeving van het huidige gemeentehuis en locatie Blauwe Morgenster veilig gesteld. Woningbouw voor bijvoorbeeld senioren en starters. Meer info via deze link. https://gemeente-purmerend.email-provider.nl/web/sq2inb9gfa/4uvabjsbfh/wfvadkwjhm/fqasrcqwjk

 • Nieuws

  Erny dank voor je jarenlange inzet voor de BPP.

  Na jarenlange inzet door Beemsterlinge Erny van der Kleut voor onze website (waarbij zij ook diverse andere websites beheerde en natuurlijk bekend van haar Beemster Bengel) hebben wij besloten een nieuwe website op te zetten. Dit om klaar te zijn voor de verkiezingen van november 2021. Het moment waarop Purmerend en Beemster naar de stembus gaat om de nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente te kiezen, PURMEREND. Wij hebben hierin samenwerking gevonden met Sjaak Martens, oud Beemsterling en nog zeker met Beemster verbonden. Hij heeft de basis van de website opgezet. (een groot deel van de basis was over te nemen van de site die Erny had opgezet) Deze website…

 • Nieuws

  Motie Behoud stembureaus in Noord- en Westbeemster

  Op 29 September heeft de fractie van de BPP samen met PvdA/Groen Links de Motie vreemd aan de orde van de dag t.b.v. het behoud van de stembureaus in Noord- en Westbeemster ingebracht. Hiermee hebben we het college de opdracht gegeven om tijdens de nadere uitwerking “Beleid verkiezingen” te bewerkstelligen dat de kernen Noord- en Westbeemster ook tijdens verkiezingen na de fusie voorzien blijven van een stembureau. De motie is unaniem aangenomen door de Raad. Lees HIER de motie.

 • Nieuws

  Welkom op de nieuwe website van de BPP

  Beste bezoeker, Graag willen wij u kennis laten maken met de geheel vernieuwde web-site van de Beemster Polder Partij (BPP). Door Covid 19 zijn onderlinge contacten anders en met een frisse aanpak willen wij u regelmatig informeren over alles wat u raakt en waar bestuur en fractie van BPP zoal mee bezig zijn.                                                                                                                                 Het is nog maar ruim 1 jaar voordat Beemster als bestuurlijke eenheid eindigt en gaat de 410 jarige over in de gemeente Purmerend. Wij zijn nog altijd van mening dat het beter zou zijn wanneer meerdere Waterlandse gemeenten deze weg met ons inslaan, maar er is anders besloten en daar zullen we mee om dienen te…

 • Nieuws

  Initiatiefvoorstel BPP

  In de raadsvergadering van 9 September 2020 heeft de fractie van de BPP het ingediende amendement op de Dorpsontwikkelingsvisie van MB van D66 gesteund Dit amendement gaat over het maximaal aantal te bouwen woningen in Middenbeemster en herstel van openbaar groen binnen elke kwadrant. Na de raadvergadering heeft de fractie vastgesteld dat de informatie die de fractie in het debat heeft ingebracht, toen niet is tegengesproken door het college of andere politieke fracties, en bepalend is geweest voor ons stemgedrag. De informatie die wij beschikbaar hadden (vanuit de begroting van 2020 ) blijkt niet juist te zijn geweest. Dit zou grote gevolgen hebben voor de mogelijkheden van woningbouw op de…

 • Nieuws

  De Polder samen met de Stad!

  In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Beemster Polder Partij ingezet op één grote regiogemeente met Purmerend als centrumgemeente zoals wij in 2008  voor ons zagen en wat als eerste stap heeft geleid tot de huidige ambtelijke samenwerking vanaf  2014. Onze inwoners hebben deze noodzakelijke opschaling op waarde beoordeeld door ons te steunen met in 2018 zelfs 46,7 % van de stemmen. In de periode na de verkiezingen hebben de partijen die nu de Beemster coalitie vormen blijk gegeven, door woord en daad, geen enkele boodschap te hebben aan de koers die een evenwichtige verhouding van stad en platteland op zou leveren. Met een inwoner aantal waarmee je…