• Nieuwsbrief

  Hoe werkt een democratie?

  Geachte inwoner, Wellicht zult u vragen hebben n.a.v. de berichten die zijn verschenen op social media en pers na besluitvorming Ontwikkelstrategie Beemster Dorpsvisies tijdens de raadsvergadering van 9 maart. De 4 coalitiepartijen, VVD, PvdA/GL, D66 en CDA vormen een meerderheid met in totaal 7 raadsleden en beschikken over 3 wethouders voor het uitvoeren van haar coalitieprogramma. De oppositie, vertegenwoordigd door 6 raadsleden, BPP, controleert of dit wel naar haar opvatting goed verloopt en brengt ideeën/ voorstellen in die af kunnen wijken van de coalitie. De gemeenteraad kan hiervoor moties, amendementen of een initiatiefvoorstel inzetten ieder vanuit haar gedachtegoed of op het spoor gezet na contacten of inspraak bij de raadsvergadering/…

 • Nieuwsbrief

  Platteland vindt stad!

  In de bestuursperiode vanaf 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster met het kleinst mogelijke zetelverschil geen heil gezien om in een cluster van groene gemeenten samen op te trekken richting centrumgemeente Purmerend. Vanaf dat moment heeft de Beemster Polder Partij ingezet op fusie met de stad Purmerend. Er zijn vele gesprekken gevoerd met bijna alle politieke partijen die gezamenlijk 37 raadszetels vertegenwoordigen in de stad met een inwoneraantal van ruim 80.000. Deze gesprekken werden gehouden in een bijzonder goede sfeer en volop begrip voor elkaars standpunten. Uiteindelijk zijn er vervolggesprekken gehouden met enkele grotere partijen en niet zonder toeval waren dat lokale partijen. Deze vervolggesprekken werden al snel intensiever en…

 • Nieuwsbrief

  Aan de inwoners van Beemster

  “Alles is anders” Al decennialang konden we alle Beemsterlingen vanaf deze plek een mooie zomer en een fantastische Beemster Feestweek toewensen. Voor alle doelgroepen van jong tot oud krijgt deze zomer een “andere” invulling. Toch vindt ieder zijn weg en vermaak en door de beperkingen in ieders belang lijkt het ook anders te kunnen. Nieuwe kansen om jongeren te laten ontdekken en een beetje meer aandacht voor ouderen om de eenzaamheid te beperken.  Ook een mooie gelegenheid om de bestuurlijke activiteiten voor het voetlicht te brengen. In de onvermijdelijke route op weg naar de fusie met de stad ligt er een enorme uitdaging om de voorwaarden waaronder het platteland en…

 • Nieuwsbrief

  Algemene beschouwingen Beemster Polder Partij uitgesproken tijdens behandeling Kadernota 2020

  Moraal, vertrouwen en behoud van waarden. Besturen is niet alleen het voldoen aan formele verplichtingen. Het morele kompas dat gevolgd wordt is van groot belang. Beemster Polder Partij heeft in de afgelopen periode getracht dat kompas te volgen. Het maatschappelijk ervaren vertrouwen is de waarde en komt tot uitdrukking in het aantal volgers. Dat aantal volgers of te wel stemmen heeft decennialang een stijgende tendens getoond. Een tendens die bij andere partijen ook is ervaren en hen deed aaneensluiten om hieraan een eind te maken. De strategie van jarenlange uitsluiting van bestuursposities bleek niet langer te handhaven en drijft ons nu samen naar een niet robuuste en niet duurzame annexatie…

 • Nieuwsbrief

  Nieuwsbrief april 2019

  Aan de inwoners van Beemster ‘We hebben met z’n allen een omslag gemaakt’ is te lezen in de Binnendijks van 23/24 maart. (pagina Gemeente informatie, titel: ‘Burgemeesters praten over fusie’). Hiermee lijkt de hele Beemster voorstander te zijn van de fusie en het proces hier omheen. Dit anderhalf jaar nadat het college na het zomerreces van 2017 mededeelde ‘te hebben besloten dat we gaan fuseren’. Bizar, dat een dergelijk besluit al wordt genomen door een college zonder daarbij eerst inwoners en raad te betrekken. Alleen die houding leidt al tot weerstand los van of je  voor of tegen het besluit bent.Dat een fusie onvermijdelijk is, was ook voor de BPP…

 • Nieuwsbrief

  Algemene beschouwingen n.a.v. Begroting 2019

  Geachte aanwezigen,Inleiding:Deze beschouwing staat in het teken van de “verandering”. In het meestal rustige politieke landschap van Beemster is een enorme tegenstelling ontstaan die niet enkel de politieke maar helaas ook de persoonlijke verhoudingen ernstig heeft verstoord. Directe aanleiding is de door het college voorgestelde bestuurlijke fusie met onze samenwerkingspartner Purmerend. Niet zozeer het feit dat dit op de agenda is verschenen, maar wel de wijze waarop, maken dat partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan.Het was voor de fractie BPP een volslagen overval dat direct na het zomerreces in 2017 de lopende evaluatie ambtelijke samenwerking werd gefrustreerd door het college met het voorstel tot fusie. Dit terwijl BPP…

 • Nieuwsbrief

  Brief aan de inwoners van Beemster en Purmerend

  Vooruit kijken of de Kop in het zand steken? 24 september 2018 Wat Robert Jan van der Woud beschrijft zaterdag 22-9 jl. in NH Dagblad editie Waterland is vanuit het perspectief van 4 jaar vooruit kijken. (d.w.z.: sept 2022,  Purmerend en Beemster zijn één en hebben 1 gemeenteraad). Als je een langere tijdbasis neemt kom je altijd het niet-kostendekkend zijn weer tegen en blijkt 4 jaar vooruit kijken dus een truc die tijdelijk werkt. In dit geval om de belastingen niet te laten stijgen.De uitspraak van het college dat de kosten voor de burger niet stijgen, los van de inflatiecorrecties, is onwaar. Raadsleden beschikken niet over voldoende informatie om dat te…

 • Nieuwsbrief

  Brief aan inwoners van Beemster

  N.a.v. presentatie nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA/Groen Links Beemster, 8 juli 2018       Geachte inwoner,U zult zich afvragen wat is het lang stil geweest rond de vorming van een coalitie in Beemster en wat was het stil rond de BPP. Deze zorg delen wij met u, daarom eerst een terugblik vanaf 21 maart de dag dat de gemeenteraadverkiezingen werden gehouden. Op basis van de voor BPP succesvol verlopen verkiezingsuitslag hebben we het initiatief genomen om te zien hoe we met partijen onderling tot een akkoord konden komen met als uitgangpunt een raadsbreed programma. Al snel bleek dat CDA/ PvdA-GL/ D66 en VVD weinig boodschap hadden aan de BPP,…