Huishoudelijk reglement

0pgericht op 3 april 1974

Artikel 1
De belangen groep draagt de naam” Beemster Polder Partij” en is gevestigd te Beernster.

Artikel 2

De Beemster Polder Partij stelt zich ten doel, het behartigen van gemeenschappelijke en plaatselijke belangen van de gemeente.

Artikel 3

Zij tracht dit doel te bereiken door: 1 Kandidaat stellen van leden voor de verkiezingen der gemeente raad. 2 Het in bestuurs-, leden- en/of fractievergaderingen bespreken van die onderwerpen, welke van belang zijn voor de samenleving van de gemeente. 3 Het in stellen, of doen instellen van onderzoek bij deskundige instanties, indien dit voor het gemeenschapsbelang noodzakelijk is. 4 Het schriftelijk vragen om nadere toelichting. 5 Het zoveel mogelijk realiseren van het gestelde programma. 6 Het eens per maand houden van een fractieberaad.

Artikel 4

De Beemster Polder Partij zal zich niet inlaten met partij politieke aangelegenheden.

Artikel 5

Leden, zijn stemgerechtigde personen, die de wens te kennen hebben gegeven lid te worden en bereid zijn de jaarlijkse contributie te betalen en tegen wie het bestuur geen bezwaar heeft ingebracht.

Artikel 6

Het lidmaatschap vervalt door:
1 Schriftelijke opzegging aan het bestuur vòòr 1 april
2 Vertrek uit de gemeente.
3 Overlijden.

Artikel 7

Het bestuur kan een lid royeren, indien dit lid: 1 Weigert de verschuldigde contributie te betalen. 2 Door woord of geschrift kennis of blijk geeft propaganda te maken voor andere, dan door de Beernster Polder Partij gestelde kandidaten. 3 In het algemeen afbreuk doet aan de partij c.q. aan de doelstellingen ervan. Het bestuur geeft het geroyeerde lid daarvan kennis bij aangetekend schrijven.

Artikel 8

De contributie bedraagt minimaal fl 50,- (23 Euro) per lid per jaar, waarbij echtpaarleden worden beschouwd als één lid, en is verschuldigd per 1 april. De contributie wordt jaarlijks in de ledenvergadering vastgesteld. Nieuwe leden betalen bij ingang van het eerstvolgende kwartaal, het bedrag dat men nog voor het lopend boekjaar dient te betalen. Ons boekjaar loopt van april tot april.

Artikel 9

Per jaar zullen indien mogelijk 2 algemene ledenvergaderingen worden gehouden en verder zo dikwijls als het bestuur dit noodzakelijk acht. Verder dient het bestuur de algemene ledenvergadering bijeen te roepen en wel binnen 10 dagen, na het schriftelijke verzoek van ten minste 10 leden.

Artikel 10

Voorstellen van de leden dienen uiterlijk 5 dagen voor de te houden algemene ledenvergadering bij de secretaris te worden ingediend.
Huishoudelijk reglement

Artikel 11

Een voorstel tijdens de algemene ledenvergadering ingediend en door de vergadering met twee/derde meerderheid, dringend verklaard, moet worden behandeld.

Artikel 12

Over personen wordt altijd schriftelijk stem uitgebracht. Over zaken kan worden volstaan met mondeling stemmen of bij hand opsteken. Hierbij geldt steeds de volstrekte meerderheid van geldige stemmen, behoudens het in Artikel 11 gestelde. Blanco stemmen en onjuist ingevulde stembriefjes zijn ongeldig. Bij het staken der stemmen, wordt opnieuw gestemd. Staken de stemmen dan weer, dan zal het voorstel na 3 weken opnieuw ter stemming worden gebracht. Staken de stemmen dan weer, dan wordt het voorstel verworpen.

Artikel 13

Bij het samenstellen van het bestuur zal zoveel mogelijk worden betracht uit alle delen van de polder een bestuurslid aan te trekken. Het bestuur bestaat uit ten minste 5 leden, t.w. de voorzitter, secretaris, penningmeester (zij vormen het dagelijks bestuur) en 2 bestuursleden. Het bestuur wordt gekozen uit de leden en een bestuurslid heeft zitting voor de tijd van 4 jaar. Een bestuurslid kan dus maximaal 8 jaar zitting hebben in een bestuur. Voor de voorzitter.* secretaris en penningmeester kan een uitzondering worden gemaakt. Indien door de leden geen tegenkandidaten zijn gesteld, dan wordt het bestuurlid geacht te zijn herkozen. De verkiezingen van de bestuursleden vindt plaats bij een algemene ledenvergadering jaarvergadering) in een nieuw boekjaar.

Artikel 14

De benoemde raadsleden adviseren de ledenvergadering en brengen eenmaal per jaar op de eerste algemene ledenvergadering verslag uit van hun beleid. De fractie vergadert iedere maand, waarbij ieder lid het recht heeft aanwezig te zijn.

Artikel 15

De voorzitter van de Beemster Polder Partij leidt de vergaderingen en zorgt er voor, dat de besluiten genomen op de vergaderingen worden uitgevoerd. Bij verhindering van de voorzitter treedt de vice-voorzitter in functie. De secretaris belast zich met het verzogen van de administratie en de correspondentie, het opmaken van de agenda’s voor de vergaderingen, het notuleren van het daar behandelde en maakt ieder jaar een beknopt jaarverslag, dat op de jaarvergadering wordt voorgelezen. De penningmeester zorgt voor het innen der verschuldigde contributie. Hij/zij houdt hiervan behoorlijk *boek en doet op de jaarvergadering hierover rekening en verantwoording.

Artikel 16

De voorzitter benoemd 2 leden, die geen bestuursleden zijn, als kascontrolecommissie. Zij controleren de bescheiden en de kas van de penningmeester en brengen op de jaarvergadering verslag uit over hun bevindingen.

Artikel 17
Bij de ontbinding van de Beemster Polder Partij zullen de resterende gelden bij besluit van de laatste algemene ledenvergadering een bestemming worden gegeven.

Artikel 18

in gevallen waarin dit reglement niet voorziet, komt het bestuur met een voorstel tot wijziging in de eerstvolgende algemene leden vergadering en vraagt hierop de goedkeuring der leden.
Aldus vastgesteld op 18 maart 1975 en goed gekeurd op de algemene ledenvergadering d.d. 22 april 1975. Herzien d.d. 30 maart 1981.

, voorzitter.
, secretaris.