• Amendementen en moties

  Dorpsontwikkelingsvisie Noordbeemster en Westbeemster

  Op 12 oktober j.l. heeft de Raad van Beemster deze visie behandeld. BPP heeft samen met de VVD deze avond 2 amendementen ingediend. Deze zijn aangenomen na kleine aanpassingen.(deze zijn nog niet verwerkt in de amendementen hieronder gepubliceerd ) Ook heeft de BPP een amendement ingediend voor een onderzoek naar het realiseren van een voetgangers- annex fiets oeververbinding over de Beemsterringvaart in het verlengde van de Hobrederweg. Het amendement Oeververbinding is met steun van de VVD Beemster aangenomen. En zal in het Plan van aanpak zijn vervolg hebben. Net als ander genoemde zaken in de Visie. De BPP ziet dat er (al is het beperkt) kansen liggen voor de 2…

 • Nieuws

  Motie van afkeuring

  BPP heeft op 12 oktober een Motie van afkeuring (lees deze hier) over het ontbreken van de beloofde concrete oplossingen voor het realiseren van een gezondheidscentrum in Middenbeemster in stemming gebracht. Na een oproep op Faceboek van een van de insprekers was de publieke tribune vol! De inspraak aan het begin van de agenda ging over het teleurstellende proces rondom de realisatie van een Gezondheidscentrum door de initiatiefnemers Beemster Gezond. Zij zijn al ruim 5 jaar in gesprek met het College van Beemster. Dat gesprek was toen op initiatief van het College is gestart! BPP heeft bij voortduring de urgentie tot realisering van een Gezondheidscentrum uitgesproken tijdens de behandeling van…

 • Nieuws

  Het gaat om wat we doen.

  STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij presenteert het verkiezingsprogramma Ruim 7 weken voor de herindelingsverkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad op 24 november presenteert STADSPARTIJ-Beemster Polder Partij het verkiezingsprogramma. De titel van het programma is: ‘Het gaat om wat we doen’. Praktische no nonsense politiek, doen wat goed is voor de inwoners van Purmerend en Beemster en de nieuwe gemeente Purmerend, dat is wat het programma kenmerkt. Het heeft naast een samenvatting een inhoudelijke verdieping.‘Goed valt te lezen hoe wij stad en platteland bij elkaar brengen en zo het beste willen bereiken voor alle inwoners, verenigingen, instanties en bedrijven.’ Zo laten lijstaanvoerders Coen Lageveen en Barbara Jonk in een reactie weten. Het programma kwam…

 • Nieuws

  Bezoek Agrarisch familiebedrijf Francis en Ittman. #BoertjeBram!

  Vandaag heeft een deel van de fractie Stadspartij-Beemster Polder Partij een bezoek gebracht aan Agrarisch Akkerbouw bedrijf Francis. Zij hebben hun bedrijf samen met hun buren, melkvee bedrijf Ittman, open gesteld. In het kader van: Wandeling in het land van Boertje Bram. En wat hebben we genoten van de kennis en kunde van Bram en Astrid. Zij vertelde hoe hun teelt van uien, suikerbieten, aardappelen en mais inhoud. Hoe zij de groei in de gaten houden, welke invloed zij hierop wel en niet hebben. Wat pootgoed is en dat dit bij bijvoorbeeld betekend dat uien voor het 2e teeljaar naar Frankrijk gaan. Proefstukjes Suikerbiet en Aardappels. Dat keurmeesters regelmatig komen…

 • Nieuws

  “Polderen, bestuur en politiek”.

  Wie de moeite neemt om het boek “400 jaar Beemster 1612-2012” ter hand te nemen en hoofdstuk 9 “Polderen” tot zich neemt, kan zich oriënteren en zich verbazen hoe de huidige bestuursvorm tot stand is gekomen. Beemster is al vier eeuwen lang bestuurlijk, politiek en administratief zelfstandig. Die eenheid en autonomie werden in de jaren na 1612 door de toenmalige polderbestuurders hard bevochten. Het versterkte de saamhorigheid en traditie om eigen zaken binnen de dijken te regelen. Het polderbestuur bestaande uit Dijkgraaf, heemraden en hoofdingelanden gingen aan de slag met boerderijen en huizen bedrijfjes werden opgestart. En zo kwamen de boeren met hun knechten burgers en bouwvakarbeiders en gelijk daarmee…

 • Nieuws

  Beemster door de Eeuwen heen.

  Rond het jaar 800 was het gebied, wat nu nog gemeente Beemster vormt, bedekt met veen. De naam Beemster is afgeleid van Bamestra, de naam van een riviertje in dit gebied. Ontginning van het veen door de mens en weersinvloeden hebben ertoe geleid dat dit riviertje in de periode 1150-1250 uitgroeide tot een binnenzee, een meer dat in open verbinding stond met de Zuiderzee en via de Where met het Purmermeer. In 1607 werd door de staten van Holland en West-Friesland de vergunning verleend en opdracht gegeven om met rijke kooplieden uit Amsterdam het Beemster meer droog te leggen.                                                                                                                                                       Onder aanvoering van molenmaker en timmerman met de toepasselijke naam Jan…

 • Nieuws

  Knarrenhof

  Op uitnodiging van de trekkersgroep van het Beemster Knarrenhof zijn de fractieleden van de Stadspartij- Beemster Polder Partij donderdagavond 8 juli j.l. met elkaar in gesprek gegaan. Zij informeerde ons over wat een Knarrenhof is/ kan zijn. Hoeveel inwoners van Beemster hebben aangegeven belangstelling te hebben voor deze manier van wonen. Ook hebben we het over het momenteel politieke pad wat loopt en hun bedenkingen en wensen m.b.t. de mogelijke locaties gehad. Na het gesprek zijn we samen wandelend langs de mogelijke locaties gegaan. Een mooie mogelijkheid om weer kennis te maken met inwoners die zich inzetten voor een belang. Wilt u ook eens met ons in gesprek, wilt u…

 • Amendementen en moties

  APV harmonisatie Beemster en Purmerend en parkeren in bermen.

  Onze fractie heeft tijdens de raadsvergadering van 29 juni j.l. een amendement ingediend. Hiermee hebben wij kunnen voorkomen dat in de apv opgenomen zou worden dat het verboden zou worden om te parkeren in bermen. Parkeren in bermen is in Beemster veel voorkomend langs wegen waar woningen zijn die geen parkeergelegenheid hebben in de omgeving. Hiermee wordt dit item voorlopig niet opgenomen in de apv en mag parkeren in de berm. Lees HIER het amendement. CDA is hierbij mede indiener.

 • Amendementen en moties

  Regionale Energie Strategie

  Op 8 juni is in de Raad van Beemster de RES 1.0 behandeld. Daarbij heeft de BPP 3 amendementen ingediend. Dit maakt dat genoemde zaken in de amendementen verder worden meegenomen als items die mogelijk kansen bieden in het vervolg naar de RES 2.0. Lees hier het amendement aardgas en infrastructuur. Lees hier het amendement toepassing brongas. Lees hier het amendement verlies van de woon- en leefomgeving.

 • Amendementen en moties

  Gezondheidscentrum en gemeentehuislocatie MB

  Tijdens de voortzetting van de Raadsvergadering op 25 mei j.l. (de vergadering op 19 mei was i.v.m. technische problemen geschorst.) zijn er 2 amendementen ingediend. BPP was bij beide mede indiener. Ons inziens ziet het college van niet de urgentie van het realiseren van een 1e lijns gezondheidscentrum. Daarom is er raadsbreed een amendement ingediend. Beemster Gezond ( de 2 huisarten, Fysiotherapie en Apotheek Eilandspolder) hebben hiervoor het initiatief genomen en zijn al jaren hierover met het college in gesprek. Zij willen het huidige bibliotheekgebouw kopen en tussen dit gebouw en de 2 huidige gebouwen van de fysiotherpie en 1 van de huisartsen bouwen en zo tezamen een nieuw gezondheidscentrum…