Nieuws

Afscheid van Raad, commissieleden, wethouders en Burgemeester van Beemster

Op donderdagavond 23 december heeft de Gemeenteraad van Beemster tijdens een bijzondere Raadsvergadering afscheid genomen van de Commissieleden, Wethouders en Burgemeester van Beemster. Hieronder kunt u de woorden lezen die onze fractie voorzitter uitsprak als fractievoorzitter richting allen en ook als Nestor van de Raad richting onze Burgemeester Karen Heerschop.

Collega raadsleden, college, ambtelijke team, griffier en kijkers thuis.

“Altijd nog ver weg en nu wel heel dichtbij”                                                                                                                 Dat is mijn beleving voor dit moment het einde van de entiteit Beemster na 410 jaar.                                            In deze lange periode zijn wat betreft de gemeenteraad velen ons voorgegaan om invulling te geven aan dit “veredelde vrijwilligerswerk”. Ook heeft “het college” in al die jaren in nauwe samenwerking met de ambtelijke organisatie met aan het hoofd de gemeentesecretaris, de gemeenteraad met coördinerend de griffier en huishoudelijke dienst zich tot doel gesteld onder alle omstandigheden de zaak Beemster voor en mét alle inwoners een voorbeeld gemeente te laten zijn. Dit soms op eenvoudige wijze maar ook vaak onder moeilijke omstandigheden en problemen, maar waar door overleggen en compromissen altijd weer de oplossing is gevonden. Allen dank daarvoor.

In dit lange tijdspad is elke 4 jaar afscheid genomen van niet terugkerenden en zijn er vele nieuwkomers verwelkomd, verdeeld in wisselende aantallen per raadsfractie en college met aan het hoofd in totaal 22 burgemeesters. Namens de fractie BPP gaat dank uit naar allen die op een of andere wijze iets heeft kunnen betekenen voor de “zaak Beemster”. Velen zien we terug in de nieuwe gemeente en voor anderen is dit het einde van een baan of een politieke of bestuurlijke carrière, voor hen een tot ziens en voor de blijvers, we zien uit naar de samenwerking in de nieuwe gemeente.

Dan “mijn” fractie Beemster Polder Partij, het was voor mij als fractievoorzitter een waar genoegen om met dit telkens groeiende team, met jonge aanwas in bijzonder,  in goede harmonie te werken aan de zaak Beemster met gemeenschapszin en vertrouwen. En waar bij het opheffen van een gemeente de rol van een lokale partij als eindig zou kunnen worden gezien, voor BPP is dit geen einde maar gewoon het voortzetten van datgene wat we altijd al hebben gedaan, nu op basis van een gegroeid aantal inwoners tot 90000 en uitbreiding gemeentegrens nu met collega’s in de raad tot 37 raadszetels.

Beemster Polder Partij kent ook stoppers; Mart, Ida, en Lisanne jullie zullen betrokken blijven bij de partij en we komen er met het, dan voormalige, partijbestuur in het nieuwe jaar nog op terug.          En ja, de blijvers, Barbara, Leo en Roza Marie, we gaan er weer voor en zullen Beemster en haar inwoners, bedrijvigheid, verenigingen en instanties in de nieuwe gemeente op waardige wijze vertegenwoordigen. Dank gaat ook naar onze partners, en voor mij speciaal naar Evalien die al zovele jaren als een blok achter mij staat, nog even stevig doorbijten hoor. Wij gaan als team Stadspartij-Beemster Polder Partij verder en voor ons ligt er de uitdaging om er iets moois van te maken met de belangen van alle inwoners van de nieuwe gemeente voorop.

“Het waren mooie jaren”

Richting Karen Heerschop:

Burgemeester we zijn nu gekomen bij het afscheid van u.                                      Als nestor van de gemeenteraad wil ik graag het woord tot u richten en gebruikelijk daarbij is u te tutoyeren?

Beste Karen, nu bijna 21 maanden ben je burgemeester van onze mooie gemeente. Jouw komst op 1 april 2020 naar Beemster was nadat de gemeenteraad had besloten om te fuseren met de gemeente Purmerend. En dat was geen grap maar serieus werk. Je opdracht was om de fusie verder vorm te geven en om verbindingen te maken. Ik spreek namens de gehele gemeenteraad als ik zeg dat je dit op een voortreffelijke wijze heb gedaan.

We zien terug op een periode waarin constructief en in een goede dialoog samen is gewerkt aan het borgen van onze Beemster waarden en een goede start van de nieuwe gemeente Purmerend. Jouw open houding, interesse en neutrale opstelling – wat van een burgemeester mag worden verwacht – heeft ons en het fusieproces goed gedaan. Je hebt alle ruimte gegeven aan de gemeenteraad en de wethouders om te doen wat in het belang was voor het fusieproces en daarmee voor de Beemster gemeenschap. Jouw verbindende kracht is ook merkbaar en zichtbaar geweest in de relatie met onze fusiepartner en nog belangrijker: in de gemeenschap. Je bent dan weliswaar van buiten de Beemster maar zo voelt het niet. Van meet af aan was er een goede klik. Wat zeker ook niet ongenoemd mag blijven is je onbevangen optreden en je zegt waar het op staat. Daar houden de Beemsterlingen van.

Kortom beste Karen, we gaan je missen. Dat het op 31 december eindigt wisten we van tevoren maar nu komt dit moment toch wel erg dichtbij.

Dit einde geldt ook voor de gemeenteraad. De bestuurlijke entiteit gemeente Beemster houdt per 1 januari op te bestaan. Een gemeenteraad die sinds 1816 bestaat. Hiervoor had de nu bijna  410 jarige Beemster, een polderbestuur met hoofdingelanden. Elk orgaan heeft dus ongeveer de helft van de bestuurlijke entiteit gefunctioneerd.

Aanvankelijk met 9 raadsleden en dat zijn er nu 13 en gezien het aantal inwoners zouden dat er op 1 januari a.s. er 15 zijn geweest. Zover komt het niet maar als we kijken hoeveel Beemsterlingen in de politieke gremia van de nieuwe gemeente actief zullen worden, komen we aardig in de buurt bij dit aantal.

Tekenend voor het bestuur van Beemster was de sterke saamhorigheid en traditie om de eigen zaken binnen de dijken te regelen. Het besef dat dit niet meer gaat en opschaling nodig was, is in 2014 tot uitdrukking gekomen door het besluit voor de ambtelijke samenwerking met de gemeente Purmerend. Met dan nu ook de bestuurlijke fusie met de stad. Met veel vertrouwen maken we de stap naar de nieuwe gemeente Purmerend.

De gemeenteraad heeft hard gewerkt om te doen wat goed voor Beemster is in de nieuwe gemeente. De Beemster waarden zijn geborgd in bijvoorbeeld de dorpsontwikkelingsvisies én met de actualisatie van het bestemmingsplan voor het buitengebied. Dit met behoud van de goede en waardevolle kenmerken van de droogmakerij en met ruimte voor nieuwe en innovatieve ontwikkelingen.
Is nu alles vlekkeloos gegaan? Nee natuurlijk niet. Er waren hobbels en er is stevig met elkaar gediscussieerd en gesproken. Maar dan was er altijd wel een naraad en gingen we weer goed gemutst naar huis.

De bestuurlijke geschiedenis van Beemster is opgetekend in vele mooie naslagwerken en in de herinnering. Het bestuur van Beemster is bepaald door de mensen die zich hiervoor hebben ingezet in het belang van, en mét de gemeenschap. Namens de gemeenteraad wil ik iedereen dank zeggen voor deze inzet. Laten we het daar mee doen en daarop houden. Eind goed, al goed en we komen elkaar ongetwijfeld weer ‘ergens’ tegen.