Nieuws

De Polder samen met de Stad!

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 heeft Beemster Polder Partij ingezet op één grote regiogemeente met Purmerend als centrumgemeente zoals wij in 2008  voor ons zagen en wat als eerste stap heeft geleid tot de huidige ambtelijke samenwerking vanaf  2014. Onze inwoners hebben deze noodzakelijke opschaling op waarde beoordeeld door ons te steunen met in 2018 zelfs 46,7 % van de stemmen. In de periode na de verkiezingen hebben de partijen die nu de Beemster coalitie vormen blijk gegeven, door woord en daad, geen enkele boodschap te hebben aan de koers die een evenwichtige verhouding van stad en platteland op zou leveren. Met een inwoner aantal waarmee je tot de 16 grootste gemeenten in Nederland zou gaan behoren.
De fusietrein denderde voort met de burgemeester/ college op de bok. Zo is in september 2019 de voorlaatste stap gezet met het vaststellen van het Herindelingsontwerp en recent in februari 2020 de laatste stap, het Herindelingsadvies. Hiermee is de weg vrijgemaakt om per 1 januari 2022 te fuseren met de gemeente Purmerend.
Beide momenten van besluitvorming door de gemeenteraad van Beemster is met enige verbazing gereageerd op een ogenschijnlijk verdeelde Beemster Polder Partij als het gaat over stemgedrag. Twee vóór en vier tegenstemmen. Een “verscheurde” fractie dachten onze opponenten.  Het tegendeel is waar. Nadrukkelijk is binnen de BPP afgesproken dat elke volksvertegenwoordiger zijn of haar stem “met gevoel” zou bestendigen, zonder last of ruggespraak met of zonder stemverklaring. En zo is geschied waarbij opgemerkt dat de verhoudingen binnen de partij eerder sterker zijn geworden en een grote waarde vertegenwoordigen.
Waarom dan deze verdeelde stemming binnen de altijd grote eenheid vormende Beemster Polder Partij, heeft menigeen zich afgevraagd.

In bestuurlijke kringen en bij de ons volgende inwoner  is er naast de verbazing ook bewondering voor de ongedwongen houding tav de  nu onafwendbare fusie met de stad Purmerend.
Hoe nu verder, alle uitgesproken stemverklaringen gaven blijk van onvoorwaardelijke inzet in de periode vanaf het besluit op 9 februari 2020 tot 1 januari 2022. Om Beemster als geheel met alle inwoners, instanties verenigingen en bedrijfsleven zo goed mogelijk te faciliteren richting stad. Harmonisatie van beleid Beemster en Purmerend bepalen de agenda in de komende periode.  Belangrijk in dit proces is een goede samenwerking in een gemeenteraad waar alle partijen de verantwoording pakken en wij ervaren de “nieuwsgierigheid” van de Purmerendse raadsfracties als een belangrijke meerwaarde in dit proces.
Onderwerpen die hier onvoorwaardelijk opgepakt dienen te worden zijn:     

 • Een sterk, agrarisch georiënteerd, buitengebied met bescherming tegen afwijkende functies/ bestemmingen als wonen en andere beperkende activiteiten.
 • Geen extra regelgeving vanuit de status Werelderfgoed waardoor gestapelde regelgeving met hoge leges kosten. Uitgangspunt is de basis uit het Nominatiedossier Unesco:  Het sloten en wegenpatroon.
 • Een geactualiseerd Bestemmingsplan Buitengebied in aanloop naar de nieuwe Omgevingswet.
 • Door inwoners gedragen Dorpsvisies voor alle dorpskernen met diverse woonvormen, (cultuur)voorzieningen, verenigingsleven en bedrijvigheid.
 • Vaststellen bestemmingsplan van de uitleglocatie ZOB 2 ten behoeve van noodzakelijke woningbouw. Voltooien woningbouwlocaties ZOB 1 en de Keyser Middenbeemster met wonen op maat voor alle Beemsterlingen.
 • Toekomstige opbrengsten woningbouwlocaties opgezet door huidige gemeente Beemster opgebracht door alle ingezetenen, veilig stellen in een Bruidsschat ten gunste van de Beemster inwoners in welke vorm dan ook.
 • Jeugdbeleid vaststellen op gelijke voet met Purmerend.
 • Ouderenbeleid vaststellen in gezamenlijke WMO verordeningen door beide gemeenten.
 • Duurzaamheidbeleid en energie transitie op gelijke tred met omliggende gemeenten op basis van de Regionale Energie Strategie. (RES)
 •  Flora en faunabeleid met aandacht voor wildbeheer.
 • Parkeren in Zuidoostbeemster.
 • Hondenbelasting.
 • Overdracht wegen door Hoog Heemraadschap Hollands Noorderkwartier  (HHNK) aan de gemeenten.
 • Terugdringen van sluipverkeer.
 • Veilige fietsroutes met o.a. vrijliggend fietspad langs de Purmerenderweg.

Deze lijst is niet uitputtend en dient aangevuld.
In een goede samenwerking met alle betrokken partijen gaan we dit realiseren in een goede communicatie met u als inwoner.
Van groot belang is dat u zich laat horen en waar mogelijk een bijdrage gaat leveren. Wij doen daarom een dringend beroep op u om met de alom aanwezige kennis en inzet zich aan te sluiten bij welke politieke kleur dan ook.   
Bij de Beemster Polder Partij bent u meer dan welkom!
Voor informatie zijn wij bereikbaar e-mail: fractie.bpp@gmail.comOok kunt u contact opnemen met de raadsleden via de web-site of rechtstreeks bij de fractievoorzitter; Nico de Lange, E-mail: woud51@kpnplanet.nl of tel. 06-53624147.
www.beemsterpolderpartij.net