Amendementen en moties,  Nieuws

Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben.

Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug.

Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t. het inbrengen van kosten bij ondernemers met projecten in het buitengebied. Bijvoorbeeld bij het bouwen van een nieuwe stal of andere aanpassingen t.b.v. bedrijfsvoering. Na behandeling in de vergadering hebben wij besloten deze aan te houden. Het college komt nog met beantwoording op diverse vragen en mogelijk nog een thema-avond. Ook is er juridische info binnen gekomen.

Motie inzicht ambtelijke kosten kunt u hier teruglezen. Deze hebben wij in stemming gebracht. Wij zijn van mening dat dit nog steeds onder onze controlerende taak van de raad hoort. Deze motie is niet aangenomen.

Motie wet langdurige zorg kosten Rijk i.p.v. gemeente kunt u hier teruglezen. Dhr Dings had ons na behandeling over onze bespreeknotitie ontwikkeling jeugdzorg in de vergadering van 20 oktober beloofd nog met een brief en met antwoorden op onze vragen te komen. Deze zijn om e.a. reden niet bij ons aangekomen. Wij komen hier nog op terug.

Motie digitaal bereikbaar kunt u hier teruglezen. Als de overheid je dwingt tot digitale dienstverlening dan moeten zij ook de verantwoording nemen tot de bereikbaarheid van deze dienstverlening voor een ieder in de gemeente of bereikbaarheid middels een loket. Deze hebben we aangehouden. Wij komen hier nog op terug.

Motie t.b.v. het opzetten van een monitoringssysteem Jeugdzorg kunt u hier lezen. -> zie motie wet langdurige kosten.

Amendement geen inflatiecorrectie op gemeentelijke belastingen kunt u hier lezen. Deze is in stemming gebracht en heeft het helaas niet gehaald.

Amendement hogere lasten bestuurlijke fusie kunt u hier lezen. BPP stelt voor om een commissie samen te stellen vanuit de gemeenteraad die op democratische wijze tot een toewijzing komt van voorstellen vanuit verenigingen, organisaties, buurtverenigingen enz. Dit als impuls richting de toekomst. Dit Amendement hebben we ingetrokken. Beantwoording van de Burgemeester was dat er nog gekeken gaat worden over de invulling van de afsluiting van het fusietraject. Hiertoe wordt gekeken naar een waardevolle invulling voor inwoners.

Verder zijn wij voornemens deze motie samen met de andere fracties in te dienen. Enkele jaren geleden, vlak voor het besluit tot fusie is er flink gesneden in de subsidies van organisaties en verenigingen. Dit was volgens de fracties van Beemster politieke partijen onvermijdelijk omdat de financiële situatie van Beemster uiterst belabberd was. Gelukkig is deze motie unaniem aangenomen. Daarbij hebben we de kanttekening gemaakt dat dit voor meer podiumkunsten van toepassing is dan genoemd in de motie. Het college heeft aangegeven dat daar oog voor is.