Nieuws

Oproep naar bewoners tot indienen zienswijze op fusie!

De ambtelijke samenwerking met Purmerend sinds 2014 is van grote waarde gebleken voor Beemster en haar toekomst. Echter wij maken ons grote zorgen over de huidige gang van zaken in Beemster.
 “Hoe lang duurt het tranendal van het huidige bestuur in Beemster nog voordat we naar Purmerend over gaan”? Dat geluid was te horen in de polder in de afgelopen maanden. Moeten er nog meer knelpunten komen wat er zoal bestuurlijk en planologisch in Beemster misgaat, gehinderd of vertraagd wordt? Dat zijn zaken die met het herindelingsontwerp voor de toekomst voorkomen of beperkt moeten worden. De Beemster wordt wel eens gezien als een recreatiegebied en achtertuin. Terwijl het in haar schepping door de drooglegging juist bestempeld is als productiegebied. Strak, rationeel en gericht op het verkrijgen van kwalitatief goed voedsel, waarmee de bevolking in het gebied Amsterdam en omgeving kon worden gevoed. Onze waarden hadden geborgd en tot uitdrukking moeten komen in dit herindelingsontwerp.

De zoektocht naar de Beemster waarden
BPP heeft haar zegen gegeven aan de zoektocht naar de Beemster Waarden. Daarin was de hoop gelegen om via een goed waardenonderzoek de kenmerken van Beemster boven tafel te krijgen. Maar zie hier het resultaat. De voortdurend onder druk staande agrarische sector is nauwelijks hoorbaar in het koor van het open landschap. Terwijl bijna niemand zich afvraagt wat dat feitelijk betekent. Ook in Purmerend werd die kreet overgenomen hoe mooi het is, zonder te weten wat de betekenis en de oorsprong is. Dat gaan we echt niet volbouwen, wordt dan beloofd. Nee, dat zal ook niet lukken, gezien de dubbele werelderfgoed status. Dus dat zijn woorden die aangeven dat men het niet voldoende begrijpt en waaraan nog stevig aan moet worden gewerkt. Dit ondanks de geuite nieuwsgierigheid bij de fracties in Purmerend over wat er leeft in de polder. De hoop lag dan ook geheel op het begin juli ontvangen herindelingsontwerp. Benieuwd naar de vertaling van onze waarden en de borging die in dit eerste gezamenlijke document met Purmerend gestalte zou moeten hebben gekregen.

Het herindelingsontwerp
Begin juli kwam daar het herindelingsontwerp. De fractieleden van de Beemster Polder Partij zijn hoopvol het herindelingsontwerp gaan bestuderen. Echter, de hoop ebde al snel weg. Op inhoud schiet het ontwerp simpelweg te kort. Wij als BPP maken ons dan ook zorgen over bijvoorbeeld de volgende punten:

  • Hoe behoud en borg je dat de rationele benadering van een grootschalig agrarisch productiegebied gedragen door familiebedrijven, wordt verankerd, ongeacht welk bestuur of coalitie aan de macht is?  
  • Hoe voorkomen we dat wildbeheer als onderdeel van dit productiegebied wordt beperkt en nog verder van een slechte naam wordt voorzien?
  • Wat gebeurt er als Beemster straks gewoon zonneweide moet worden, allemaal omdat daar een bestuurlijke overmacht tegenover staat?
  • Hoe wordt het buitengebied ten dienste van kwalitatief uitstekende voedselproductie geborgd?

Dat zijn allemaal zaken die met dit herindelingsontwerp niet duidelijk zijn. Maar ook over de vrije onderwerpen: ‘’naam, vlag & wapen van de nieuwe gemeente, besturingsfilosofie, biodiversiteit en wildbeheer, schuldpositie, huisvesting jongeren, zorg en welzijn ‘’worden niet gesproken in dit ontwerp. Met andere woorden: borging in het algemeen ontbreekt. Elk aspect in dit ontwerpbesluit kan straks door de gemeenteraad van de nieuwe gemeente worden herroepen.

Klankbordgroep
Bij de klankbordavond op 4 juli in het gemeentehuis van Purmerend werd over een  portefeuillehouder buitengebied gesproken. Dit is namelijk van belang voor de continuïteit van agrarische sector. Dit belang, de essentie van de polder, werd daar door de aanwezigen meteen begrepen en daarmee omarmd. Echter dit werd door het college van Beemster bij het initiatiefvoorstel van de BPP over een wethouder buitengebied vanaf 1-1-2020 als overbodig en niet van toegevoegde waarde beschouwd. De gemeenteraad wees het voorstel in meerderheid (de coalitie van VVD, D66, CDA en PvdA/GL) af. Weg kans om nu al de eerste basis te leggen voor continuïteit in het beleid voor het buitengebied, met een bredere kijk dan alleen de werelderfgoed-status.

Stemgedrag BPP herindelingsontwerp
Van de 6 fractieleden BPP konden 4 zich niet vinden in hetgeen voorlag en de andere 2 lieten in hun stemverklaring blijken hoe het proces, de sfeer in de raad en de kracht van het gezamenlijke document qua borging als onvoldoende werd gekenmerkt. Hun positieve insteek naar Purmerend als gemeenschap wilde zij niet bekronen met een afwijzing van de kansen die Purmerend ook zeker te bieden heeft. Purmerend en ook haar ambtelijke team heeft de afgelopen jaren laten zien van grote waarde te zijn voor Beemster en haar toekomst. Daar is geen discussie over.

Inwoners aan zet
Een teleurstellend verloop van de behandeling van het herindelingsontwerp, dat feitelijk een onomkeerbaar proces in gang heeft gezet naar een fusie. Naar ons idee zonder voldoende perspectief op borging om een sterke nieuwe gemeente te zijn. Daarom roept de BPP de inwoners op hun zienswijze in te dienen over hun zorg en wat geborgd dient te worden in dit proces van bestuurlijke samenvoeging. Dit is uw kans.
https://www.beemster.net/content/zienswijze-herindelingsontwerp-beemster-en-purmerend of  herindelingsontwerp@purmerend.nl Een schriftelijke zienswijze stuurt u naar uw college van B&W. De zienswijzen verzamelen we centraal bij de gemeente Purmerend. U adresseert daarbij als volgt:
Gemeente [de gemeente waar u woont]
t.a.v. het college van B&W
o.v.v. zienswijzen herindelingsontwerp
p/a Postbus 15
1440 AA Purmerend