• Nieuws

  Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied Beemster.

  Wij raden een ieder woonachtig in het buitengebied van Beemster aan om goed te kijken naar, en het proces te volgen m.b.t. het actualiseren van het bestemmingsplan buitengebied Beemster. U kunt voor dit voorontwerp een inspraakreactie geven. Op een later moment is het ook mogelijk om een zienswijze in te dienen. Ook voor particulieren woonachtig in het buitengebied is het van belang dit in te zien of te volgen, inspraakreactie of zienswijze te geven. Mocht u vragen hebben dan kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente Beemster. Mocht u zaken aan de orde willen stellen kunt u ook contact opnemen met onze fractievoorzitter Nico de Lange (zie elders op de…

 • Amendementen en moties

  Uitwerking openstelling Kerktoren MB

  Op 26 november 2019 heeft de Raad van Beemster een door de BPP gemaakte (en samen met D66 ingediende) motie aangenomen. Hiermee heeft de Raad van Beemster het College van B&W de opdracht gegeven om: A. Een initiatief te ontwikkelen zodanig dat geinteresseerde partijen worden opgeroepen om een ondernemingsplan in te dienen.B. Betrokken partijen in ieder geval Visit Beemster en de Protestante GemeenteBeemster zijn.Partijen worden geïnformeerd middels de reeds beschikbare informatie en in kennis worden gesteld van de geldende uitgangspunten en randvoorwaarden, als veiligheiden toegankelijkheid. Het college is hiermee aan de slag gegaan. Geen gemakkelijke opdracht omdat het de gemeenschap geen geld mag kosten! Op 30 Maart 2021 kwam de…

 • Nieuws

  Opschoondag 2021

  Op 20 Maart j.l. hebben leden van de Beemster Polder Partij samen met de Stadspartij Purmerend meegedaan aan de Landelijke opschoondag. Wij deden dit in Beemster en Purmerend. In Beemster ging de route rond de supermarkt in Middenbeemster, de school en de bibliotheek, daarna richting de sportvelden van SV Beemster. Ook op de bedrijventerreinen Insulinde en Bamestra werd zwerfafval geruimd. Ook aan de Middenweg slootkant in Noordbeemster werd geruimd. In Purmerend is een route gelopen in de Overwhere, op en rond het winkelcentrum Weidevenne, Zwanenbloem en Meerland werd zwerfafval opgeruimd. We konden genieten van mooi weer en het regende complimenten! Opvallend waren het aantal filters van sigaretten. Verder opvallende vondsten…

 • Nieuwsbrief

  Hoe werkt een democratie?

  Geachte inwoner, Wellicht zult u vragen hebben n.a.v. de berichten die zijn verschenen op social media en pers na besluitvorming Ontwikkelstrategie Beemster Dorpsvisies tijdens de raadsvergadering van 9 maart. De 4 coalitiepartijen, VVD, PvdA/GL, D66 en CDA vormen een meerderheid met in totaal 7 raadsleden en beschikken over 3 wethouders voor het uitvoeren van haar coalitieprogramma. De oppositie, vertegenwoordigd door 6 raadsleden, BPP, controleert of dit wel naar haar opvatting goed verloopt en brengt ideeën/ voorstellen in die af kunnen wijken van de coalitie. De gemeenteraad kan hiervoor moties, amendementen of een initiatiefvoorstel inzetten ieder vanuit haar gedachtegoed of op het spoor gezet na contacten of inspraak bij de raadsvergadering/…

 • Amendementen en moties

  Aangenomen amendement toegangsbrug Kerkplein Westbeemster

  Wij hebben dit amendement in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 26 januari 2021. Indertijd is er een tijdelijke dam gemaakt. (met de toezegging dat de brug weer terug zou komen, helaas is dit nergens vastgesteld) Ons inziens behoord hier weer een beeldbepalende brug gerealiseerd te worden en moet dit meegenomen worden in de dorpsontwikkelingsvisie van West Beemster. Op deze wijze willen wij dit alsnog proberen vast te leggen voor de toekomst zodat er weer een beeldbepalende brug gerealiseerd kan worden. Lees HIER het amendement. Deze is door de raad aangenomen, waarbij de fractie van PvdA/GL met stemverklaring tegen stemde (zij zijn van mening dat dit niet op deze wijze…

 • Nieuwsbrief

  Platteland vindt stad!

  In de bestuursperiode vanaf 2018 heeft de gemeenteraad van Beemster met het kleinst mogelijke zetelverschil geen heil gezien om in een cluster van groene gemeenten samen op te trekken richting centrumgemeente Purmerend. Vanaf dat moment heeft de Beemster Polder Partij ingezet op fusie met de stad Purmerend. Er zijn vele gesprekken gevoerd met bijna alle politieke partijen die gezamenlijk 37 raadszetels vertegenwoordigen in de stad met een inwoneraantal van ruim 80.000. Deze gesprekken werden gehouden in een bijzonder goede sfeer en volop begrip voor elkaars standpunten. Uiteindelijk zijn er vervolggesprekken gehouden met enkele grotere partijen en niet zonder toeval waren dat lokale partijen. Deze vervolggesprekken werden al snel intensiever en…

 • Nieuws

  Kerstgroet 2020

  “In een jaar waarin veel anders is dan we gewend zijn en inwoners, verenigingen, bedrijven, scholen, musea en andere organisaties het moeilijk hebben, met name jongeren, scholieren, de helden in de zorg en vooral de ouderen die niet de contacten kunnen hebben die juist zo nodig zijn”.

 • Amendementen en moties

  Ingediende motie om verkeerregelinstallaties Middenweg/ Hobrederweg en Jisperweg/ Rijperweg.

  Wij hebben deze motie in stemming gebracht tijdens de Raadsvergadering van 1 december 2020. Nu nog zijn de wegen grotendeels in beheer bij het hoogheemraadschap maar gaan na 2022 op enig moment over naar de gemeentes (dan de nieuwe gemeente Purmerend) BPP is van mening in het kader van verkeersveiligheid in onze polder deze VRI van groot belang zijn en op deze wijze willen wij voor de toekomst bestendigen dat deze behouden blijven. En het signaal afgeven. Lees hier de motie. Deze motie is aangenomen door de Raad van Beemster, alleen het CDA stemde tegen!

 • Nieuws

  Algemene beschouwingen 2021

  I.v.m. de corona-crisis heeft de Raad van Beemster geen algemene beschouwingen gehouden dit voorjaar. Omdat dit het laatste jaar is dat Beemster haar eigen begroting 2021 heeft houden we op 10 november aangepaste beschouwingen. Hier kunt u de beschouwingen die uitgesproken zijn teruglezen.

 • Amendementen en moties,  Nieuws

  Moties en amendementen tijdens de begrotingsbehandeling 2021

  De fractie van de BPP heeft diverse moties en amendementen voorbereid voor de behandeling van de begrotingsbehandeling 2021. Deze kunt u hieronder teruglezen. We zullen zien welke we gaan indienen en of deze aangenomen gaan worden vandaag (10-11-2020) Note: u ziet inmiddels achter de moties en amendementen staan hoe dit verlopen is en wat we er evt. mee gedaan hebben. Motie woningbouwimpuls kun u hier teruglezen. Deze hebben wij na beantwoording door het college aangehouden. Op 1 december a.s. behandelen we de woonvisie en dan komen wij hier op terug. Motie plankostenscan kunt u hier teruglezen. BPP is van mening dat het college van Beemster een onjuiste werkwijze hanteert m.b.t.…