Nieuws

Zienswijze Corridorstudie Adam-Hoorn

MIRTverkenning Beemster

23 juli 2019

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG

Zienswijze Corridorstudie Adam-Hoorn MIRT

Geachte directie/minister,
Uw studie geeft ons aanleiding tot een zienswijze met meerdere onderwerpen t.w.:verkenning Beemster, 23 juli 2019

 • De recente uitspraak van de Raad van State omtrent de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en de gevolgen voor de woningbouwopgave door de Woon-deal tussen de minister Binnenlandse zaken en de Metropoolregio Amsterdam zijn niet of onvoldoende meegewogen bij het toetsten van alle doelstellingen van de CAH MIRT verkenning en de daar uit voortkomende maatregelen.
 • Plus de effecten van een binnen deze planperiode te starten onderzoek en realisatie van metroverbindingen tussen Amsterdam-Purmerend (-Hoorn), AmsterdamZaandam.
 • Toename van de verkeersbewegingen op de A7 in de planperiode t.o.v. het nu reeds overschrijden van de wettelijke geluidsbelastingnormen op gevelniveau van omliggende woningen (bestaand en nog te bouwen).
 • Het reeds in de huidige situatie ongeschikt zijn voor de verkeersstromen (intensiteit en maximumsnelheid) van het kunstwerk over het Noord-Hollandskanaal door geluidstechnisch falende constructies van de overgangen van de brugdelen.
 • Het aanbrengen van aardenwallen en of geluidswallen Hoornse variant aan weerszijde van de A7 tot voorbij de Volgerweg .
 • Het zoeken naar de oorspronkelijke verbindingen in de droogmakerij en daarmee herstel van de eerder aangerichte schade aan het huidige werelderfgoed, hetgeen een dieper aangelegd tracé vanaf Volgerweg in Beemster tot in de Wormer met 2 aquaducten kan omvatten, alsmede het verwijderen van de bocht in de A7 (en veel meer woningbouw in de KOM A7 in Purmerend mogelijk maakt).
 • Het aanbrengen van een fiets/voetgangerstunnel ter vervanging van de huidige fiets/voetgangersbrug ter hoogte van de Volgerweg in Beemster.
 • Maatregelen mede mogelijk maken om de aantrekkende verkeersdrukte op de Purmerenderweg in Beemster te beheersen en het mogelijk maakt een veilige route voor fietsers en realiseren van een circulatieplan om de woonwijken van Zuidoostbeemster.
 • Het adequaat regelen van het agrarisch verkeer over de te plannen circulatieroute.

Toelichting
Met het bouwen van 130.000 woningen in de Metropoolregio in de komende 6 jaar komen er meer dan 300.000 inwoners bij op een huidige bevolking in de MRA van ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Dat levert naar rato rond Purmerend zo’n 7000 woningen op binnen 5 jaar. De komende 15 jaar worden dat er 12.500 en neemt de bevolking toe met bijna 31.000 inwoners. Deze aanwas zal vooral bestaan uit relatief jonge inwoners die dagelijks hun weg zoeken naar werk en recreatie. Ook in de regio Hoorn zal tevens een slag worden gemaakt gezien de economische kracht van de noordkop van Noord-Holland. Rond de huidige OVpunten worden de bouwactiviteiten de komende jaren geconcentreerd. Treinen worden zo lang dat ze nauwelijks nog op de perrons passen. Het aantal stampvolle bussen van en naar Amsterdam zal zo nog verder toenemen. Al met al zal dit met de huidige infrastructuur een verdere druk op het wegverkeer van de A7 en het onderliggende wegennet geven. Daarom is toezegging van de minister in de Woon-deal om dit ook in verband te brengen met de infrastructuur en in te brengen in de MIRT, van groot belang. Naar het inzicht van de schrijvers van deze zienswijze is een volledige herdefinitie van de huidige MIRT-verkenning CAH noodzakelijk om niet weer binnen de kortste keren met een overbelast wegennet te zitten, zowel op de onderliggende wegennet als de hoofdstructuur. De uitbreiding van het OV-net met metroverbindingen zal dan ook onderdeel moeten zijn van dit onderzoek. Met de Woon-deal en de recente uitspraak van de Raad van State over de PAS is feitelijk de huidige verkenning CAH-MIRT verleden tijd.

De nieuwe verkenning zal dan ook breder opgezet moeten worden en tenminste omvatten:

 1. Noord-Zuid Metroverbindingen in Amsterdam doortrekken naar Purmerend-Hoorn en Zaandam (gelijke ambities met de zuidkant van Amsterdam en voortvarendheid van de aanpak als bij Voorschoten/ondertunneling)
  a. Deze OV-verbindingen moeten bij voorkeur naast de huidige A7 tracé komen te liggen, waardoor op slechts een plaats grootschalige infrastructuur behoeft te worden aangelegd.
 2. De bocht in de A7 bij de Kom West van Purmerend dient te worden verlegd (rechttrekken A7, historische fout herstellen) met een laaggelegen en deels geboord tracé onder het Noord-Hollandskanaal
  a. Hiermee kan optimaal ruimte worden gevonden in een rond Purmerend voor woningbouw nabij OV-trajecten.
 3. De Metroverbindingen kunnen ook stoppen op dorpsniveau, terwijl de trein voor supersnelle verbindingen zorgt voor grote steden. a. Hiermee kunnen zoveel mogelijk inwoners worden gefaciliteerd met OV nabij hun woning, waarbij in Purmerend een goed lokaal busverkeer met verbinding naar trein en metro moet worden behouden.
 4. Een snelfietsnet vanaf Hoorn naar Amsterdam met een vrij liggend fietspad op de gehele Purmerenderweg in Beemster.
 5. Een circulatieplan voor afvang van het lokaal verkeer en ontlasting van het centrum van Purmerend, door de afslag Purmerend Noord met een nieuwe parallelweg te verbinden met de afslag Purmerend Zuid (afslag 5 naar A7 vervalt geheel, huidige brug voor lokaal verkeer op parallelstructuur)
 6. Een Heritage Impact Analyse die ook gericht is op herstel van de oude fouten bij de aanleg van de A7 in de jaren ’70 en waarbij dus niet uit wordt gegaan van verdere beschadiging, maar juist het beperken ervan de insteek moet zijn.
 7. Maak voor de nog overblijvende onderbrekingen in de Oost- West verbindingen in Beemster waar mogelijk een fiets/voetgangers tunnel ter vervanging van de huidige brug over de A7 bij de Volgerweg in Beemster.
 8. Vervang de huidige dure moeilijk te onderhouden, “werelderfgoed waardige” harde geluidschermen met zo veel mogelijk aarden wallen in combinatie met het type geluidswallen dat bij de A23 rond Hoorn zijn toegepast en breidt deze uit tot voorbij de Volgerweg. Herstel ook deze dure fout waar Beemster veel aan heeft moeten meebetalen.
 9. Zoek naar wegen en methoden die het verkeersluw maken van de woonkernen van Beemster en (het centrum van) Purmerend mogelijk maken.
 10. Bekijk oplossingen in het licht van de woningbouwkansen nabij hoofdstructuren van wegen en OV-verbindingen.

Alleen met deze ambitie kunnen ook de overige doelen op onderliggende wegennet, leefbaarheid, duurzaam veilig afronden voor alle wegen 60 km/h en daarmee de veiligheidsdoelen worden gehaald.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de Beemster Polder Partij.
William Duijn
Volgerweg 17
1462HP Westbeemster