Nieuwsbrief

Algemene beschouwingen Beemster Polder Partij uitgesproken tijdens behandeling Kadernota 2020

Moraal, vertrouwen en behoud van waarden.

Besturen is niet alleen het voldoen aan formele verplichtingen. Het morele kompas dat gevolgd wordt is van groot belang. Beemster Polder Partij heeft in de afgelopen periode getracht dat kompas te volgen. Het maatschappelijk ervaren vertrouwen is de waarde en komt tot uitdrukking in het aantal volgers.

Dat aantal volgers of te wel stemmen heeft decennialang een stijgende tendens getoond. Een tendens die bij andere partijen ook is ervaren en hen deed aaneensluiten om hieraan een eind te maken. De strategie van jarenlange uitsluiting van bestuursposities bleek niet langer te handhaven en drijft ons nu samen naar een niet robuuste en niet duurzame annexatie door de stad met een zeer goed ambtelijk apparaat maar volslagen andere cultuur. De vraag die wij ons en u stellen; is hoeveel waarden moeten nog meer vernietigd worden?

Het is niet zo dat BPP alleen over deze waarden beschikt. Wij zien deze eigenschap ook nog aanwezig bij enkele andere partijen maar worden daar door de heersende discipline overschaduwd, veel waarden worden daarmee te kort gedaan. Het doel is blijkbaar bepaald en elk gedraai of afwijking van een daarvóór uitgesproken principe is daarmee geoorloofd. Het doel is onaantastbaar!

Beemster polder partij heeft lang nagedacht over welke positie zij daarin moet innemen en komt steeds tot de vaststelling dat alleen het morele standpunt hier voorop moet gaan. Geen vlucht in compromissen of andere half bakken posities. Want wat onder de besluiten hamer ligt is een eenmalige zaak van grote waarde. “De Beemster”.

Hier is slechts één weg die naar een gezamenlijk doel leidt: Dat is een open proces dat niet door tijd gebonden is, samen met én in het belang van de inwoners van Beemster en deze regio, met Purmerend als centrumgemeente als voorlopig einddoel.

Links inhalen en ver vooruitkijken.
Wij staan voor veel boeiende vraagstukken in de komende periode. De agenda laat hier wél 2 werelden van tegenstelling samenkomen, zoals het oppakken van ondermijning, klimaat- en biodiversiteit vraagstukken, dorpsvisies en het omgevingsplan buitengebied waarvan BPP de kern Noordbeemster losgekoppeld ziet om extra ontwikkelingen mogelijk te maken. Collega’s en college, hoe kijkt u hier naar?

Om voor de klimaat- en biodiversiteit vraagstukken oplossingen te vinden zullen wij als vertegenwoordigers van de beheerders sinds eeuwen van het open landschap, ook met hen 2 andere wegen in moeten slaan. Met de agrarische sector, want zij zijn ook in hoge mate afhankelijk van de kaders die voor hen zijn gesteld wat wij nu kennen als grote bedrijven. Gelukkig nog grondgebonden familiebedrijven en geen anonieme op wereldschaal opererende NV’s die zich onttrekken aan de moraal en belastingwetten van landen. Natuur zal verbonden raken aan het agrarisch productiegebied. Maar geen natuur die beperkt zoals de huidige beheerplannen N2000. College, wat gaat u ondernemen richting provincie om het intrekken van vergunningen, voor niet gebruikte ontwikkelruimte binnen de PAS, te bestrijden? Bescherming van het kwetsbare water maakt hier ook onderdeel vanuit en er zal opnieuw een waterbergingsopgave op de agenda staan. De agrariërs zijn er klaar voor om hetgeen eerder bereikt met het vergroten van het direct te bemalen gebied nog verder uit te breiden. Emissienormen dienen te worden geïmplementeerd in een economisch speelveld met aandacht voor de positie van de ondernemer. Daarnaast zal de luchtvaart en het verkeer ook haar steentje dienen bij te dragen. Ook zal het wildbeheer een plek dienen te krijgen in het bestemmingsplan waarbij beheer voor alle partijen tot evenwicht zal leiden.
Gelezen de Ledenbrief LTO m.b.t. klachten in vergunningstrajecten, het doet ons deugd dat het college nu de knelpunten onderkent waar BPP met onze 15 punten lijst reeds jaren terug aandacht voor vroegen en u nu wel met LTO in gesprek gaat.

De toenemende vraag naar, complexiteit van en middelen voor de zorg van jeugd laat zich niet oplossen door uitsluitend op de huidige weg verder te gaan. Met vroeg signalering op scholen en meer aandacht voor de sociaal emotionele ontwikkeling zullen veel huidige zorg problemen afnemen. De oorzaak van veel zorgproblemen blijken namelijk vaker samenhang te hebben met de structuur waarin dat kind zich bevind of is gebracht. Een veilige omgeving in gezin, school of vereniging is hier essentieel. Het kind is (bijna) nooit het probleem.

Veiligheid en leefbaarheid in de polder staat voor ons hoog op de agenda. Wegenoverdracht is alleen bespreekbaar als HHNK eerst de fundering van wegen op orde brengt. Daarbij kan tevens het ontbrekende deel van het fietspad op de Purmerenderweg worden uitgevoerd. Het verkeersluw maken van de kern Zuidoostbeemster, zeker ook met het nog toenemen van het aantal inwoners, staat bij BPP hoog op de agenda. Door de telkens toenemende geruchtenstroom om de woningbouwplannen in ZOB 2 niet tot uitvoering te laten komen, vragen wij de collega partijen zich uit te spreken; hoe staat u daarin? BPP gaat onverkort voor het uitvoeren van de woningbouw op deze uitleglocatie. Het realiseren van een semipermanente school in de NTO valt en staat wat BPP betreft met dit standpunt. Bouwen voor starters, evenwichtig bepaalde aantallen sociale huur naast huur- en koop appartementen en zorg voor elkaar in de wijk zullen onderdeel uitmaken van de bouwplannen in zowel ZOB als MB en beperkt in de kernen West- en Noordbeemster. Mogelijk moet daarvoor de plaats van de auto worden herzien. Clusters van woningen en andere functiewijzigingen in het buitengebied wijzen wij af, géén gerommel in het agrarisch productiegebied.

Werk samen met de regio, op weg naar een centrumgemeente. Beperk de schuldenlast van de individuele partners, en harmoniseer gelijktijdig de belastingen en regelgeving. Dat is ook in het belang van onze waardevolle samenwerkingspartner Purmerend. 3 Hoe wij dit financieel willen doen? Dat bekijkt u op onze site. Een schets daarvan als kaderstelling is ook met u gedeeld als technische vraag. Wij koesteren bij dit alles hoop en gebruik van ons aller verstand met voldoende morele afweging. Tot slot, binnenkort op de agenda het te behandelen Herindelingsontwerp, hét echte moment om een keuze te maken om al dan niet te fuseren met onze buurgemeente Purmerend. Dan zal BPP met al hetgeen verzameld in de gesprekken met alle raadsfracties uit Purmerend, de uitkomsten van onze inwonersbijeenkomsten en indachtig onze waarden, samen met een financiële onderbouwing tot een standpunt komen.

Met dank voor uw aandacht; Beemster Polder Partij.

Lees ook: Er is ook een keuze voor een financieel gezond Beemster