Nieuwsbrief

Algemene beschouwingen n.a.v. Begroting 2019

Geachte aanwezigen,

Inleiding:

Deze beschouwing staat in het teken van de “verandering”. In het meestal rustige politieke landschap van Beemster is een enorme tegenstelling ontstaan die niet enkel de politieke maar helaas ook de persoonlijke verhoudingen ernstig heeft verstoord. Directe aanleiding is de door het college voorgestelde bestuurlijke fusie met onze samenwerkingspartner Purmerend. Niet zozeer het feit dat dit op de agenda is verschenen, maar wel de wijze waarop, maken dat partijen lijnrecht tegenover elkaar zijn komen te staan.
Het was voor de fractie BPP een volslagen overval dat direct na het zomerreces in 2017 de lopende evaluatie ambtelijke samenwerking werd gefrustreerd door het college met het voorstel tot fusie. Dit terwijl BPP juist op dat moment met een Nieuwsbrief naar buiten zou komen om met de regio in het Waterlandse te komen tot opschaling in een gedegen tijdspad met omliggende gemeenten en Purmerend daarbij als centrumgemeente. Het idee was om dit onder regie van de provincie te verwezenlijken. We hebben het geweten, tot op de dag van vandaag zijn we de paria’s in dit huis der democratie. Dé plek waar we besluiten zouden moeten kunnen nemen zonder “last of ruggenspraak”.

Beemster Polder Partij heeft in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen tijdens de -4 kernentour dit onderwerp als hoofdthema onder de aandacht van de inwoners gebracht. Onze inwoners, die zonder daarbij betrokken zijn geweest werden geconfronteerd met de voorgenomen fusie. Hoe democratisch kan je zijn, door totaal voorbij te gaan aan welke vorm van inspraak dan ook door onze inwoners. Naast de campagne van partijen voor de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart 2018 is toen nog “ons” college ook op verkiezingstournee gegaan. Zij die dit hebben gevolgd weten dat de weerstand groot was en dat de gekozen koers door vele inwoners niet werd gewaardeerd. Geschuif met varianten en procesvoorstellen zijn sindsdien onderdeel van elke agenda in raad of RC.

Nog voor, maar nog meer na de verkiezingsuitslag van 21 maart, welke groots uitpakte voor de BPP,  hebben partijen alles in het werk gesteld om onze partij volledig buitenspel te zetten. Dit was al vroeg in de vorige bestuursperiode uitgesproken door huidig wethouder de hr. Dings:”BPP moest maar eens wat minder groot worden en minder haar stempel op de lokale politiek drukken”. Dat de gestage groei van de BPP door onze inwoners is beloond zegt veel over de dogmatische inbreng van de landelijk opererende partijen. Dit is een landelijk beeld en smaakt kennelijk slecht bij de gevestigde orde.

Ook is BPP verweten teveel kritiek te hebben geleverd aan het zittende college in de vorige periode. Kritiek gesmoord door aandachtspunten in met name het landelijk gebied waar telkens meer gemor uit de ondernemers en gemeenschap kwam. Een triest dieptepunt voor BPP  was het moment dat we in gesprek met “ons” college wilden met een serie vragen. Het verzoek destijds in november 2017 heeft geleid tot een gesprek met het college pas in februari 2018. Hoezo korte lijnen en inzet op economie en draagvlak?

In de periode na de gemeenteraadverkiezingen vanaf maart 2018 is door BPP alles in het werk gesteld om in gesprek te komen met collega partijen afzonderlijk of collectief. We hebben uitnodigingen uit laten gaan om op welke wijze dan ook de dialoog aan te gaan, mee te schrijven aan een raadsprogramma, gesprekken te houden met externe partijen. Het Beemsterblok heeft alles categorisch geweigerd.

Intussen heeft de BPP onderhoudende gesprekken gevoerd met vele externen zoals de gedeputeerde bij de provincie, burgemeester Bijl en nu loopt er een serie gesprekken met alle Purmerendse raadsfracties. Dit terwijl het college en raadsfracties in Beemster nul gehoor geven aan uitnodiging tot welk overleg dan ook en dit verder benadrukken door initiatieven, moties en amendementen collectief af te wijzen met als klap op de vuurpijl het college “gaat niet in gesprek met de BPP”. Leve de democratie!

Een wel heel triest dieptepunt is de beschuldiging van een 1 mans raadsfractie bij een recent besluit: “Pure sabotage” klonk het door de raadszaal en de non verbale reactie sprak boekdelen, een andere fractie sprak dat dit niet “onbestraft kan blijven”. Grote woorden in het huis der democratie waar we zonder last en ruggenspraak zouden moeten kunnen besluiten. Waar was de raadsvoorzitter op dat moment?

………. Deze stilte is gewijd aan onze culturele verenigingen en het verenigingsleven in het algemeen, het behoeft geen uitleg de inspreker heeft tijdens een raadscommissie met deze stilte alles verwoord. Wat betreft de Begroting 2019 en de jaren daarna, daar komen we later vanavond op terug.

Voorzitter, ik kom tot een afronding met de volgende vraag aan alle raadsfracties:   

Om partijen weer met elkaar in gesprek te laten komen en om gehoor te geven aan de roep vanuit de polder:
Kunnen we een referendum organiseren dat antwoord geeft op de machteloosheid van onze inwoners om mee te beslissen?
Bijvoorbeeld om onder regie van de provincie te komen tot een sterke centrum gemeente in een bestuurskrachtige regio? Als wij daarbij samen de vraagstelling voor het referendum met de inwoners kunnen onderschrijven zal de Beemster Polder Partij de uitslag daarvan respecteren.

Namens fractie Beemster Polder Partij.
NCM de Lange fractievoorzitter.