Nieuwsbrief

Brief aan de inwoners van Beemster en Purmerend

Vooruit kijken of de Kop in het zand steken?

24 september 2018

Wat Robert Jan van der Woud beschrijft zaterdag 22-9 jl. in NH Dagblad editie Waterland is vanuit het perspectief van 4 jaar vooruit kijken. (d.w.z.: sept 2022,  Purmerend en Beemster zijn één en hebben 1 gemeenteraad). Als je een langere tijdbasis neemt kom je altijd het niet-kostendekkend zijn weer tegen en blijkt 4 jaar vooruit kijken dus een truc die tijdelijk werkt. In dit geval om de belastingen niet te laten stijgen.
De uitspraak van het college dat de kosten voor de burger niet stijgen, los van de inflatiecorrecties, is onwaar. Raadsleden beschikken niet over voldoende informatie om dat te weerleggen en doorgronden. Zij hebben een geweldige informatie achterstand.

Door de raadscommissie in Purmerend is absoluut gesteld dat met de fusie de kosten voor burgers niet omhoog mogen. Dat is voor de meeste fractie een harde voorwaarde om met het fusievoorstel van het college in te stemmen. Door deze fusie stijgen na een jaar of 4 de kosten voor de burgers absoluut. Dan is de 5 miljoen frictiekosten (smeergeld) van het rijk uitgewerkt en komen alle effecten die eerder werden weggeredeneerd weer naar voren. Dat heet je kop er voor in het zand steken. En dat gaat over veel meer onderwerpen dan alleen over de afvalstoffenheffing, die tijdelijk niet kostendekkend is gemaakt. Er ontstaat intussen een politiek wenselijke schijnwerkelijkheid.

Als op een langere tijdbasis wordt gekeken naar beide gemeente kan globaal het volgende worden gesteld: Als iedere gemeente nu zijn toekomstige reeds bekende problemen zichtbaar maakt op een fusiebalans, dan zet Beemster aan de ene kant € 140,- /per gezin (plus of min € 40,-) en Purmerend €700,- per gezin (plus of min €200) op de andere kant. Dat zijn ongeveer de gewichten van alle nu bekende zaken en ontwikkelingen waar de burger bij een terugtrekkende Rijksoverheid en stijgende rente de komende jaren op moet rekenen. 

Dus op een langere tijdbasis van 4 jaar Meerjarenplannen zal de fusie met Beemster de gezinnen in Purmerend ongeveer €140,- per jaar oplopend meer gaan kosten in de komende jaren. Naar mate de niet in de begroting opgenomen kosten later zijn mee gerekend zal dit bedrag hoger worden.

Alle politieke partijen die nu vóór fusie zijn, sluiten hun ogen voor de feiten van deze toekomstige kosten die nog niet door de colleges zijn uitgewerkt. Door dat nu zo te doen belasten zij de toekomstige generaties met hogere lasten, terwijl daar nu al op gestuurd kan en moet worden. 
Maar zoals overal in gemeenteraad-land beschikken de leden niet over voldoende informatie (aangereikt door de college van B&W BBV: Besluit Begroting en Verantwoording is het wettelijke kader waarbinnen de financiële huishouding van gemeente en provincies moet worden uitgevoerd en verantwoord). Ze rijden in volle vaart door een dichte financiële mist, opgejaagd tot besluiten door het college B&W en de wetgeving De verrassingen voor de toekomst zijn niet meer op de dan reeds lang vertrokken bestuurders te verantwoorden. De gemeenteraden in NL zijn katvangers in plaats van het hoogste orgaan van de gemeenten.
Met deze korte blik op de toekomst gedekt door de BBV kun je gewoon lekker je gang gaan en niet rekeninghouden met de kosten van de nabij bekende toekomst. Kosten die keihard opdoemen uit de mist zoals wegenoverdracht, saneringen van vervuilde grond,  duurzaam maken van woningen, onrendabele deel bij nieuwbouw sociale huurwoningen en rente verhogingen van oplopende schulden. Voor Purmerend kunnen die stijgen naar 600 miljoen. Dit type aanpak met een korte blik vooruit stuurt de gemeente recht af op artikel 12 gemeente ( zoals in 2010 bijna weer opdoemde met dreigend toezicht provincie).
Hier is in deze inschatting dus nog geen aflossing van de groeiende schuldpositie meegenomen. Anders zou bij 40 jaar afbouw, per jaar per gezin er nog een extra last bij komen van ~ € 250,-. Maar de gemeenteraden kijken als door een rietje naar de gehele financieel, economische en sociale effecten van een fusie en nemen in een staat van bewusteloosheid een fusiebesluit dat voor Beemster echt verkeerd uitpakt en Purmerend geen sier helpt. Dit leidt echter wel de gemeente Purmerend af van het ontdekken hoe je echt een centrumgemeente wordt in Waterland en van de echte opgave in de Metropool om samen te werken.

Purmerend (en feitelijk ook gemeenten in Waterland ) zorg er voor dat u uw problemen/opgave/gekwantificeerd heeft. Als u dat op orde heeft, is voor alle omringende gemeenten zichtbaar geworden dat u het centrum bent en dus kan worden in een groter geheel in Waterland. Nu vluchten de omliggende gemeenten alle kanten op en dat wordt niet beter door een overhaaste fusie met Beemster, nee erger. Men is dan gewaarschuwd voor deze opzetjes van burgemeesters, afstandelijke, niet in de gemeente wonende wethouders en de provincie. Zij zijn namelijk niet zo onschuldig als ze zich voordoen. Wees op u hoede, want zelfstandigheid kun je maar een keer inleveren. Dit is niet de juiste tijd, niet de juiste manier en niet met de juiste argumenten. 

Van verontruste Beemsterlingen, Fractie en bestuur Beemster Polder Partij