Nieuwsbrief

Brief aan inwoners van Beemster

N.a.v. presentatie nieuwe coalitie van VVD, CDA, D66 en PvdA/Groen Links

Beemster, 8 juli 2018      

Geachte inwoner,
U zult zich afvragen wat is het lang stil geweest rond de vorming van een coalitie in Beemster en wat was het stil rond de BPP. Deze zorg delen wij met u, daarom eerst een terugblik vanaf 21 maart de dag dat de gemeenteraadverkiezingen werden gehouden. Op basis van de voor BPP succesvol verlopen verkiezingsuitslag hebben we het initiatief genomen om te zien hoe we met partijen onderling tot een akkoord konden komen met als uitgangpunt een raadsbreed programma. Al snel bleek dat CDA/ PvdA-GL/ D66 en VVD weinig boodschap hadden aan de BPP, bij de onderhandelingen die op verzoek van de BPP en met instemming van de andere partijen in de openbaarheid werden gehouden. Alle vormen van bijdragen op basis van gesprekken met welke partij dan ook of zelfs “meeschrijven” aan het programma werden categorisch geweigerd en gestelde vragen  niet beantwoord. Dit heeft ertoe geleid dat BPP op constructieve wijze de “opdracht tot vorming van een coalitie” over gedragen heeft aan de VVD op 23 april 2018. Daarna werd het stil, doodstil in Beemster!
We schrijven inmiddels 9 juli ruim twee maanden na de boodschap van de fractievoorzitter van de VVD op 23 april: Er is kostbare tijd verloren, we moeten aan de slag, de zaak moet draaien!.En dan nu pas op 9 juli op de agenda: Bespreken coalitieprogramma Beemster  2018-2020 VVD, Pvda-GL, D66 en CDA: “Samenwerken aan een sterk en gezond Beemster”. in een extra raadsvergadering.
Het programma maakt melding van een prachtpolder met een modern agrarisch karakter en mooie voorzieningen in de kernen. Wat direct opvalt is de periode die normaliter tot 2022, nu slechts tot 2020 loopt. Een levendige gemeenschap van inwoners en ondernemers. Vorm te geven in een professionele en daadkrachtige, andere koers met uitbreiding tijdsbesteding wethouders tot 2,4 fte. Dan de speerpunten: “Beemster fuseert” staat centraal en de coalitie gaat met uitgestoken hand onze fusiepartner tegemoet. De coalitie van Purmerend heeft in haar coalitieakkoord inmiddels laten weten niet eerder te willen fuseren dan in 2022 en wanneer het proces daarmee gediend is zelfs enkele jaren later. Ook zou Beemster met de “lichte procedure” middels een grenscorrectie aansluiten bij de bestaande gemeente Purmerend.
De “uitgestoken hand” tast hiermee volledig in het duister: ten 1e in het tijdspad maar nog meer in de vorm van fuseren met de lichte variant. Voor het college van Beemster telt dat de “zware procedure”een voorwaarde is om te komen tot een fusie. BPP is met het college van mening dat dit recht doet aan onze Waarden. Deze Waarden komen tot stand in samenwerking met inwoners, instanties, verenigingen en bedrijfsleven.
Het coalitieprogramma spreekt over woningbouw, veilig verkeer, het sociaal domein en korten subsidie op (culturele) verenigingen. Over het  Bestemmingplan Buitengebied 2012 wordt aangegeven dat “onvolkomenheden” worden hersteld en juist daar lag in de afgelopen periode het probleem. BPP heeft op vragen ter verheldering m.b.t. dit Buitengebied weinig of geen begrip ontvangen van zowel de collega partijen als het college. Hier gaat het met name om strikt toepassen regels en geen gebruik maken van afwijkingsbevoegdheid, bestemmingsgrenzen, emissienormen en transitie naar wonen nabij agrarische objecten. Het is goed te lezen dat de beoogde coalitie dit nu onderschrijft. Wat dit gaat opleveren is nog geheel de vraag. Er wordt verder weinig tot niets gezegd over ambities als ons kostbaar verworven woningbouwprogramma voor met name ZOB 2 en ook over de invulling van het 4e kwadrant in MB. Er ontbreekt een onderbouwde financiële paragraaf met het Meerjarenperspectief. BPP komt dan ook met ’n langjarig perspectief op basis van een volledige financiële prognose. BPP blijft inzetten op fusie met de omliggende gemeenten in de regio en met Purmerend als centrumgemeente.

Concluderend:

  1. De coalitie in Purmerend spreekt over een “positieve grondhouding” tot mogelijke fusie.  Dat betekent dat er eerst nog jaren goed moet worden samengewerkt. Daar is de coalitie in Beemster ook aan voorbij gegaan
  2. Echter de lichte variant is voor Beemster niet acceptabel. Dit is wel begrijpelijk. Gezien wat er bij komt kijken. De zware variant zal ook toegepast moeten worden zodra een of meer gemeenten ook aansluiten.
  3. Dit coalitieprogramma van Beemster is daarmee al achterhaald op het moment van publiceren, en daarmee een “Dode letter”. Nee, Beemster leeft nog jaren zelfstandig en daarmee verwijzen we naar ons alternatieve programma en prognose.  

Namens bestuur en fractie Beemster Polder Partij,
Nico de Lange fractievoorzitter woud51@kpnplanet.nl of; 06-53624147
www.beemsterpolderpartij.net