Nieuwsbrief

Hoe werkt een democratie?

Geachte inwoner,

Wellicht zult u vragen hebben n.a.v. de berichten die zijn verschenen op social media en pers na besluitvorming Ontwikkelstrategie Beemster Dorpsvisies tijdens de raadsvergadering van 9 maart.

De 4 coalitiepartijen, VVD, PvdA/GL, D66 en CDA vormen een meerderheid met in totaal 7 raadsleden en beschikken over 3 wethouders voor het uitvoeren van haar coalitieprogramma. De oppositie, vertegenwoordigd door 6 raadsleden, BPP, controleert of dit wel naar haar opvatting goed verloopt en brengt ideeën/ voorstellen in die af kunnen wijken van de coalitie. De gemeenteraad kan hiervoor moties, amendementen of een initiatiefvoorstel inzetten ieder vanuit haar gedachtegoed of op het spoor gezet na contacten of inspraak bij de raadsvergadering/ commissie door inwoners, bedrijven verenigingen of instanties.

Machtsspel en effect

Als deze dynamiek via machtsspel verloopt dan werkt het systeem niet meer, zeker wanneer het de coalitie ontbreekt aan eenheid en het college onvoldoende begrip heeft voor de oppositie en haar standpunten. Extra moeilijk wordt de totale dynamiek wanneer er zoals nu niet fysiek kan worden vergaderd en deze vaak tot na middernacht voortduren. Ieder kan  maar een beperkt aantal uren scherp vergaderen.

Wat gebeurt er in Beemster

Op 9 maart 2021 behandelde de gemeenteraad het raadsvoorstel van het college, het Plan van aanpak Ontwikkelstrategie Beemster Dorpsvisies.  Op deze wijze wil men ambtelijk gaan onderzoeken of de doelstellingen, ambities en randvoorwaarden zoals benoemd in de dorpsontwikkelingsvisies van Midden- en Zuidoostbeemster haalbaar zijn. De nu in ontwikkeling zijnde dorpsvisies Noord- en Westbeemster worden na vaststelling later dit jaar toegevoegd aan de ontwikkelstrategie. Hiervoor heeft het college € 1 miljoen gemeenschapsgeld gereserveerd en vragen dit in een raadsvoorstel aan de gemeenteraad. Met dit geld wordt in ongeveer 1 jaar tijd uitgezocht of woningbouw, verkeersstromen, een nieuwe school in Zuidoostbeemster en nog vele andere zaken uit de 4 dorpsvisies gerealiseerd kunnen worden.  Dan is er nog geen steen gelegd of schep in de grond gezet!

Tijdens het proces met participerende inwoners, verenigingen en bedrijven hebben de eerstgenoemden nadrukkelijk de wens uitgesproken om een gezondheidscentrum in Middenbeemster te realiseren.

De fysiotherapeuten en huisartsen in Middenbeemster willen samen met de apotheek uit De Rijp dit gezondheidscentrum realiseren nabij de huidige fysiotherapie- en huisartsenpraktijk. Veel inwoners maken gebruik van de zorg die zij bieden. Een van de huisartsen in Middenbeemster zit nu bijna 3 jaar in het gebouw van de voormalige technische dienst. De apotheek heeft al jaren een afhaalpunt bij de plaatselijke supermarkt in Middenbeemster, of men kan in De Rijp spoedmedicatie ophalen. Voor een goede dienstverlening, het groeiende aantal inwoners en om de toenemende zorgvraag op te vangen wil Beemster Gezond, meer gaan samenwerken in dit te realiseren gezondheidscentrum. Zij zijn sinds 2015 hierover met de gemeente Beemster in gesprek. Ook is door inspraak en directe contacten met de raadsfracties diverse malen de urgentie hierover uitgesproken

Behandeling in de raadsvergadering.

De BPP heeft middels een wijzigingsvoorstel zie link:  Amendement BPP gezondheidscentrum bij het agendapunt de urgentie van het gezondheidscentrum aan de orde gesteld om dit in de ontwikkelstrategie naar voren te halen.

De wethouder wilde hierin niet meegaan en hield vast aan het raadsvoorstel. Ook de coalitie heeft het wijzigingsvoorstel  van de BPP afgewezen, welke vanaf 12 februari voor de raadsvergadering aan de agenda is toegevoegd. BPP heeft geen enkele reactie ontvangen voor aanpassing, instemming of afwijzing van het wijzigingsvoorstel. Tijdens de behandeling ervan is door de BPP-woordvoerder nadrukkelijk gevraagd aan de wethouder het betreffende gebied niet langer in de totale ontwikkeling te betrekken en of er op een tijdbasis van 1 jaar na nu, een mogelijkheid is om dit gezondheidscentrum te realiseren. De wethouder is op beide punten niet ingegaan en heeft deze vraag niet beantwoord. Wel sprak de wethouder over Beemster Gezond alsof dit een gewone commerciële organisatie betreft.

Vervolgens is het raadsvoorstel zonder de door BPP aangegeven aanpassing in stemming gebracht waardoor het gezondheidscentrum er niet met voorrang zou komen. Een van de coalitiefracties stemde vervolgens evenals de BPP ook tegen. Hierdoor was er een meerderheid van 7 tegen 6 voor dit raadsvoorstel. Dit tot verbijstering van zowel college als coalitie.

Hoe verder

Een ontwikkelstrategie voor de vier Dorpsvisies van Midden-, Zuidoost- en Noord- en Westbeemster is van groot belang, dat zal de BPP niet ontkennen! Maar als het voorstel €1 miljoen kost en onderzoek nog zeker een jaar gaat duren zonder een schep in de grond gezet, en alle ontwikkelingen volgens de wethouder in “samenhang” met alle andere ontwikkelingen moet worden gezien, dan gaan er opnieuw 5 tot 8 kostbare jaren verloren voordat er een gezondheidscentrum kan worden betrokken. Dit komt mede doordat bij alle ontwikkelingen ook de Blauwe Morgenster nu in afwijking van de vastgestelde dorpsvisie MB betrokken moet worden. Voordat het schoolterrein afgeslankt kan worden voor andere ontwikkelingen op de locatie Tobias de Coenestraat zal eerst de school in het 4e kwadrant de Keyser moeten worden gerealiseerd. Dit duurt nog jaren.

Hoe nu verder met het gezondheidscentrum

Nu de vastgestelde dorpsvisies Midden- en Zuidoostbeemster (en de nog vast te stellen visies van
Noord- en Westbeemster) niet meer belast zijn met de Ontwikkelingstrategie ligt de weg open om met de voor de raad beschikbare middelen de ontwikkeling van het gezondheidscentrum naar voren te halen. BPP zal hierover in overleg treden met de coalitiepartijen.

Evaluerend

  1. De coalitie vormt met haar meerderheid geen eenheid.
  2. De coalitie en het college hebben een krachtenspel gespeeld en onvoldoende gekeken wat in de samenleving leeft.
  3. Digitaal vergaderen tot op een veel te laat tijdstip heeft bijgedragen aan dit bestuurlijk ongeval waardoor de kansen voor overeenstemming onbenut zijn gebleven.
  4. Er is onvoldoende vertrouwen tussen partijen waardoor polarisatie kan ontstaan.

Voor vragen en/ of opmerkingen m.b.t. deze Nieuwsbrief kunt u contact opnemen met: Fractievoorzitter BPP: Nico de Lange, woud51@kpnplanet.nl of telefonisch 06-53624147.