Nieuwsbrief

Minderheidscoalitieprogramma Breed Waterland (inclusief Purmerend) programma 2018-2022

In acht nemend dat:

 • Het in het grootste belang is voor de inwoners van Beemster, Purmerend en de regio Waterland om in gezamenlijkheid de grote opgaven aan te pakken.
 • Dat al deze gemeenten, groot en klein, hun eigen structuurproblemen bezitten die het nog jaren als zelfstandige gemeente verder besturen onverantwoord maken.
 • Bijna alle opgaven wel op een voldoende grote schaal kunnen worden beheerst.
 • Het voor Beemster, dat reeds ambtelijk samenwerkt met Purmerend, zaak is nu reeds te anticiperen op de toekomst en dat ook actief vraagt van haar partnergemeente
 • Afwijzing nu of later van een fusie of ontbinden op enig moment van deze samenwerking ook voor Purmerend geen optie kan zijn omdat zij daarmee haar toekomstige centrumfunctie niet kan bereiken.
 • Het in het belang van de gehele regio Waterland (inclusief Purmerend) is om gezamenlijk een fusievoornemen te formuleren en daarmee het reeds in gang gezette fusieproces in Beemster op aan te laten sluiten.

Wordt het volgende Breed Waterland raadsprgramma voor Beemster 2018-2022 voorgelegd aan de gemeenteraad van Beemster.
Breed Waterland raadsprogramma voor Beemster 2018-2022
Alle programma’s worden uitgevoerd met de volgende uitgangspunten:

 • Gestreefd wordt tot harmonisatie naar de toekomstige gewenste bestuursvorm.
 • Samenwerking over de dijk is altijd te preferen boven eigenstandige oplossingen.
 • Behoud van het onderscheidelijke en het schone is altijd in balans met ontwikkelen.
 • Beemster draagt intussen zijn eigen kosten
 • Wegenoverdracht is pas aan de orde als dit past in de toekomstige gewenste en gerealiseerde bestuursvorm.

Verdere invulling van het raadsprogramma voor Beemster
Algemene uitgangspunten

 • Participatie is meer dan regie geven aan burgers
 • Er mee spreken en niet over spreken
 • Financieel op orde
 • Een faciliterende gemeente zijn

Dit vergt het volgende op programmaniveau voor deze periode.

1. Publieksdiensten
Dienstverlening zal zo veel als kan digitaal worden uitgevoerd, met gebruik van service voor thuis halen en brengen. Dit betekent dat loketfuncties verdwijnen. Wel zal per kern een of meerdere werkplekken, vergader- en services-punten worden ingericht voor lokaal- en bestuurlijk gebruik (bestuur zo dicht mogelijk bij de burger en ondernemer). De kwaliteit van de data en daarmee de digitalisering van taken (WOZ, BAG etc) wordt zoals reeds gepland voortgezet en verder verbeterd.

Budgettair effect: De verwachting is dat de ombuigingen voor de komende 4 jaar kostenneutraal kunnen worden uitgevoerd (plussen en minnen vallen tegen elkaar weg). Op termijn zal hier een flinke plus in de dienstverlening worden bereikt plus een kostenstijging die wordt beperkt.

2. Samenleving
Dit is en blijft het grootste programma voor de komende jaren en er zal steeds gezamenlijk moeten worden bijgestuurd om betere grip te krijgen op de resultaten en kosten. Dat past in het huidige beleid dat wordt voortgezet (o.a. realistisch begroten) met uitzondering van:

 • Er zal in deze periode een start worden gemaakt met de voorbereiding en uitvoering van een nieuwe school in de Zuidoostbeemster en een vervanging plaatsvinden met volwaardige nieuwbouw van de huidige noodlokalen in Middenbeemster.
 • Waardering van vrijwilligers t.o.v. professionals (beide dragen bij aan de wettelijke taken van een gemeente) als het gaat om meetbare maatschappelijke doelen te bereiken.Dit moet beter in evenwicht worden gebracht. Verstrekking van middelen vindt alleen plaats als de ontvanger ook op de outcome vooraf haar target vastlegt en daarop afgerekend kan worden (met kosteneffect gekwantificeerd). Voorbeelden:
 • Bijdragen aan terugdringen, beperken uitval op school, jeugdwerkloosheid, vernielingen, drugs-of drankgebruik en criminele activiteiten;
 • Bijdragen aan binden van jeugdige personen aan een maatschappelijk en of individueel programma;
 • Bijdrage aan en terugdringen van eenzaamheid bij ouderen.
 • Bijdrage en hulp geven aan gezinnen en personen waar meervoudige problemen leiden tot maatschappelijke vervreemding of erger
 • De bibliotheekfunctie wordt gesitueerd in de beoogde centrumgemeente. Zij is de basis bibliotheek waar Beemster haar nader te bepalen bijdrage aan levert. Deze basisbibliotheek voert uit en ondersteunt de servicepunten in alle 4 kernen van Beemster. Verwacht wordt dat in 2020 € 35.000,-/j- bespaard wordt op dit onderdeel.
 • De clubs, stichtingen en verenigingen kunnen stimuleringssubsidies ontvangen voor een periode van 3 jaar om aan te tonen dat zij zelfstandig bestaansrecht hebben.
 • HGB krijgt conform eerdere afspraken weer de middelen om haar nuttig beheertaak voor Betje Wolff te kunnen voorzetten (~€20.000,- per jaar)
 • Muziekonderwijs op alle scholen vanaf groep 4 door inzet van de Muziekschool Waterland binnen een vooraf overeengekomen budget.
 • In navolging van de VVD/GL/PvdA/D66/CU coalitie Rotterdam zal er een programma “Ieder doet mee samen met Purmerend en andere omliggende gemeente gestart moeten worden om inwoners uit de bijstand te krijgen naar werk en of opleiding. Nieuwkomers worden met een taaloffensief daarbij geholpen. Wie verwijtbaar is, bijvoorbeeld de taal niet eigen maakt, krijgt minder bijstand

Budgettair effect: Punten zijn opgenomen in bijlage prognose 2018-2032

3. Wonen en ruimtelijke kwaliteit, woningbouwprogramma inclusief voorzieningen
Woningbouw wordt ingezet op basis van winstmaximalisatie als kern met als uitgangpunten

 • Sociaal bouwen voor doelgroepen ( jaarlijks op basis van urgenties bij te sturen in overleg met woningcoöperaties en VOF met BPD)
 • Nieuwe en passende afspraken met huidige ontwikkelaar (doel: voortzetten VOF)
 • Gedurende het gehele bouwprogramma winstneming volgens BBV eisen kunnen nemen.

Zuidoostbeemster 2 wordt per 2019 voortvarend aangepakt om dit zo spoedig mogelijk tot exploitatie te brengen en daamee tevens de nodige voorzieningen te realiseren (zoals OBS).  Gelijk met het in exploitatie brengen zullen de volgende zaken moeten worden aangepakt:

 • Veilige inrichting Purmerenderweg binnen de bebouwde kom
 • Aansluiten Zuiderweg via Kolkpad op A7 oprit nr 5 en daarmee de Zuiderweg in de bebouwde kom verkeersluw maken
 • Medewerking verlenen aan laag gebouwde hotel voorziening nabij afslag 5
 • Trajectcontrole met aslastmeting op de onderliggende wegen als een fietspad langs de Purmerenderweg de komende jaren niet kan worden gerealiseerd
 • Onderzoeken mogelijkheden Supermarkt bij een van de tuincentra

Budgettair effect: Punten zijn opgenomen in bijlage prognose 2018-2032

4. Leefomgeving
In samenwerking met HHNK en omliggende gemeenten zal actief worden gewerkt aan het beperken van de kans op aardbevingen of daling van bodem tgv aardgaswinning.
Dit staat niet in de weg dat waar dit kan en of noodzakelijk is bodemwater voor kwel beheersing in combinatie met brongas en of solitaire brongas winning kan worden toegepast waarmee tevens de transitie naar zo weinig mogelijk gebruik van fossiel aardgas kan worden gemaakt. Beoogd wordt conform IBP: In 2050 alle woningen in Beemster energieneutraal. Hierbij kunnen de initiatieven van de Stadverwarming Purmerend en HVC van grote betekenis zijn. Gedacht wordt dan aan warmtenetten binnen dorpen en grotere kernen. Het inzamelen van plastic, drank, melk-en yoghurtverpakkingen en blikjes etc wordt voorgezet om de bewustwording over het enorme kortgebruik van verpakkingen te vergroten en ombuiging in dit domein te versnellen. De nieuwe grondstofmarkt moet tijd krijgen om voldoende schaalgrootte te bereiken en nieuwe afzetmarkten te ontwikkelen om alle vormen van scheiding tot nieuwe grondstoffen en circulair gebruik te bevorderen. Het Waterplan van Beemster wordt verder uitgevoerd (inclusief kwelbeheersing en actief brongas toepassen). Hiermee wordt beoogd bestaande problemen met grondwater onder woningen aan te pakken en kansen te creëren voor duurzaam gebruik van lokale energiebronnen (in combinatie met warmtepomp).

Ruimtelijke omgeving
De kwaliteit van de ruimtelijke omgeving komt tot uitdrukking in het open landschap. De eerste bewaker en lange tijd de enige bewaker van deze kwaliteit, de agrarische ondernemer wordt betrokken en ondersteund om dit zowel op eigen erf als bij ontwikkelingen die daar invloed op hebben. De ondersteuning kan via een kwaliteitsteam waarin deze sector ruim is vertegenwoordigd. Hierbij moet gedacht worden aan agrarische sector, HHNK, CONO en externe expertise om een sprong te maken in de reeds jaren lopende knelpunten met Fosfaten, Ammoniak en terugdringen broeikasgassen tengevolge van bodembewerking, voedselkringloop en mestopslag.
De herziening van het bestemmingsplan Buitengebied dient voortvarend te worden opgepakt en een blauwdruk te worden voor het komende Omgevingswet invoeringsproces. Hier zal o.a. ingezet moeten worden op wet plattelandswoning (alleen van toepassing bij (voormalige 2de bedrijfswoningen) en bestemmingsgrenzen en emissiepunten bij bestemmingswijzigingen naar wonen. De hieruit voortkomende extra handhaving, waar bedrijfsvoering of gebruik afwijkt van de bestemming, is een onderdeel dat nader uitgewerkt moet worden de komende jaren. Deze periode zal ook een klimaatprogramma met de regio opgesteld moeten worden aansluitend aan de lopende initiatieven met HHNK.  Maar nu ook met oog voor de extra warmte die we laten ontstaan maar die we niet verantwoorden. Bijvoorbeeld: zonnepanelen op de weide geven 80% van het uit licht omgezette energie af als warmte naar de lucht.

Budgetair effect:Punten zijn opgenomen in bijlage prognose 2018-2032

5. Veiligheid
Wegen in en door Beemster bepalen steeds meer de kwaliteit van de leefbaarheid die over blijft. Stof, geluid, trillingen, gevaar en kosten dienen te worden beheerst met een vergaand stuurmiddel om het transport met gepaste snelheid en last over de juiste wegen plaats te doen vinden. Trajectcontrole door de gehele polder moet daartoe bijdragen en gemeente Beemster middelen geven om haar financiele positie en Overige Eigen Middelen te vergroten na gereedkomen van het woningbouwprogramma. Dit vergt een onderzoek qua haalbaarheid op langere termijn (2028).
Gestart kan worden met verkeersregelinstallaties (VRI’s die op rood gaan of verkeerssignaal met knipperlicht die wijst op gevaar) met registratie van kenteken als deze te snel een kern benadert of een VRI passeert). Actief zal gehandhaafd worden op 30 km zones (naast die in de 60 km/h).

Budgettair effect: Punten zijn opgenomen in bijlage prognose 2018-2032

6. Economie en werkgelegenheid
Werkgelegenheid kan geschapen worden onder andere door het versterken van de positie als attractie voor kwaliteitstoerisme. De Beleving bij CONO en het Fort Resort zijn daarvoor magneten. Ook een beleving van wat de kenmerkende structuur van waterlopen en wegen is in Beemster, die later tot werelderfgoed is erkend, kan vanuit enkele vaste hoge punten in de polder worden geopend. Dit biedt mogelijkheden om het oude gemeentehuis gedeeltelijk te benutten alsmede de dorpskern van de Buurt. Initiatieven dienen daartoe te worden gewaardeerd. Uitwerkingen van plannen en business cases zijn kosten neutraal. Te dogmatische opstellingen of vrees voor wat erfgoed toezichthouders ervan vinden is daarbij een verkeerd startpunt. Ontwikkeling en behoud dienen hand in hand te gaan. Met als vertrekpunt “Ja tenzij “en zeker als er omkeerbare “tijdelijke” voorzieningen voor nodig zijn.

7. Bestuur
Het dagelijks bestuur zal zoveel als mogelijk werken vanuit Purmerend. Parttime maken zij gebruik van de werkplekken in de service punten, waar ook vergaderkamers voor overleg met burgers kunnen plaatsvinden. De gemeenteraad van Beemster neemt de volle uitvoering van haar wettelijke taken en staat geen beperking daarvan toe van haar dagelijks bestuur. Waar nodig zal dit met extra raadondersteuning worden versterkt om daarmee volledige greep te houden op haar kader stellende taken, budgetrecht handhaving en controlerende taak. De griffier, de rekenkamer. auditcommissie en accountant zijn nauw betrokken bij het toezicht en ondersteunen van dit scheiden van macht binnen het gemeentelijke proces zoals vastgelegd in de wet-en regelgeving. Vergaderen voor commissie en raad zal zodra het gemeentehuis voor ontwikkeling is vrijgegeven plaatsvinden in de kernen (mobiel streaming systeem). Er zal naast de BBV voorwaarden vanaf 2019 met een lange termijn planning voor de financien van Beemster worden gewerkt met een stip op de horizon van 15 jaar.

Budgettair effect: Punten zijn opgenomen in bijlage prognose 2018-2032

8. Financiële paragraaf
Om inkomsten en uitgaven in balans te krijgen zullen de kansen van nu en die van de toekomst in ogenschouw moeten worden genomen. Sommige zijn op korte termijn realiseerbaar andere zullen meer voorbereiding en lobby vergen.
Aan de kosten kant moeten dan in ogen schouw worden genomen o.a. de extra kosten als gevolg van vele extra beleidsregels uit Werelderfgoed, het herstellen van de discrepantie uit de Dienstverleningsovereenkomst met Purmerend en de gevolgen van het IBP, waar onder andere het energieneutraal maken van de woningen voor 2050 de grootste kosten post is (investeren in bijv. warmtenet). Dit zijn aanzienlijke kosten waarbij het dus van belang is om de kansen die er zijn te benutten.
Kansen nu zijn::

 • Woningbouwprogramma’s dienen met een flinke plus per woning gemiddeld te worden uitgevoerd, waarbij de dichtheid, cooperatieve voorzieningen en grootte in volume variabele zijn die samen met een warmtenet vanuit HVC/SVP, of lokale bodemwarmte energie arme woningen in gebruik moeten opleveren.
 • Stoppen met huidige verborgen subsidiëring via aanbod huurwoningen op basis wachtjaren. Primair toewijzen op urgentie en wat overblijft kan aan inwoners op basis van wachtlijst worden toegewezen, waar inwoners zonder urgentie en zonder woning voorrang krijgen. Op basis van gegevens 2017 kan worden volstaan met 10 nieuwe sociale huurwoningen per jaar. Er zullen echter ook voldoende koop voor starters en middeninkomens gebouwd moeten worden. De starterslening moet jonge koper bewegen naar de koop markt i.p.v. de sociale huur.  
 • Van Forensenbelasting, Hondenbelasting, Precario, Parkeerbelasting zijn alleen nr 1 en 4 een optie op een termijn van 4 jaar, waarbij parkeerbelasting alleen bedoeld wordt in samenwerking met de stad Purmerend, ter ontlasting van de binnenstad, met een samen te exploiteren parkeervoorziening in of tegen het dijklichaam van de Zuiddijk in Beemster, met een nader te bepalen capaciteit.
 • Ook zal samen met Purmerend de verkeerscirculatie nogmaals in ogenschouw moeten worden genomen om zowel de klimaatdoelen als behoud en versterking van de historische binnenstad mogelijk te maken.

Op een wat langere tijdschaal zijn kansen gelegen in de volgende domeinen en waar actief onderzoek naar haalbaarheid nodig is om voldoende Overige Eigen Middelen te blijven generen als gemeente Beemster en een onafhankelijke sterke partner te kunnen zijn op weg naar een gemeente op regio schaal:

 • Onderzoeken van een parkeervoorziening en mogelijke verdere ontwikkeling nabij de Zuiddijk, waarmee invulling wordt gegeven aan vergaand samenwerken en bijdragen leveren aan elkaars doelen.
 • De komende tijd zal de tolheffing ook lokaal doordringen. Daarop moet nu geanticipeerd worden met een trajectcontrole door het gehele Werelderfgoed. Elke bezoeker en sluiper die gebruik maakt van deze wegen betaalt naar gewicht. Te snel door de polder wordt apart afgerekend met het ministerie, waarbij de investeringskosten terugbetaald worden (business case opstellen inclusief onderhoud wegen). Als voorloper zullen bij de beperkt aanwezige VRI’s een naderingssnelheidsmeter worden opgenomen die een rood licht met instelbare wachttijd geeft bij overtreding van de snelheid (kosten nog te bepalen in nieuwe GVVP).
 • Als uit de lange termijn prognose wordt voorspeld dat de begroting dit vergt zullen gepaste belastingverhogingen worden toegepast. Hierbij wordt vooraf een reservering gemaakt in de begroting i.p.v. achteraf bijstellen omdat het toch tegen viel.

Verder zijn alle bekende en noodzakelijke te verwachten investeringen, nieuw beleid lokaal en van het rijk, ombuigingen of verkopen van over-complete opstallen zover nodig voor de uitvoering van dit programma opgenomen in een prognose 2018-2032. Hieruit blijkt een solide basis van Beemster onder bepaalde voorwaarden zodat voldoende tijd beschikbaar komt om een regionale gemeente te gaan vormen in het volgende decennium.

9. Ambities

 • In 2019 ev. zijn de cijfers voor de begrotingen en de jaarrekeningen weer positief.
 • In 2032 is de gemeente schuldvrij behalve tav investeringen met een zeer lang (>25 jaar)maatschappelijk nut.
 • In 2032 is met gebruikmaking van de krachten van Beemster, ondernemers, landschap, bodem en ligging de Beemster in lijn met de akkoorden van Parijs.
 • In 2049 zijn alle woningen aangepast en energie-CO2 neutraal
 • In 2032 zijn wij een als excellent landelijk deel van een grote gemeente WATERLAND bij noorden Amsterdam die een sterke positie heeft in MRA verband, landelijk en Europees.

10. Installatie wethouders 
Voorstel tot installeren van de volgende wethouders vóór de raadvergadering van 25 september 2018 op basis van totaal 2 fte:

 • Ntb  Financiën
 • Ntb  Sociaal domein
 • Ntb RO en bouwen

Uitdagingen voor het nieuwe team: kan Beemster wel worden aangesloten op het DSO (Digitale Stelsel Omgevingswet/infrastructuur voor Omgevingswet) vanwege de stapeling van niet door de raad vastgestelde extra regels die toegepast worden.
Vraag is dan ook zijn de huidige omgevingsvergunningen wel rechtsgeldig door die stapeling van aanvullende eisen die niet een basis vinden in een raadsbesluit?
Bijlage bij Minderheidsprogramma 2018 tot 2022, Beemster onderweg naar de Regio:
Financiële prognose tot en met 2032 (met doorkijk doelen Parijs 2050)

Ondertekening door fractie Beemster Polder Partij d.d. 6 juli 2018
N.C.M. de Lange    B.A.C. Jonk    L.J.M. Schagen  M. Bakker  I. Bregman  RM Langerijs