Nieuwsbrief

Waar staat onze nieuwe gemeente Purmerend-Beemster!

Nieuwsbrief nr. 13 – januari 2018

Geacht college en raad van Beemster

Wij staan voor een belangrijk besluit op 9 januari 2018 en menen dat er wel erg snel een besluit wordt genomen richting een herindelingsplan zo vlak voor de verkiezingen op 21 maart. De afgelopen weken waren voor ons dan ook nodig om eens  goed te kijken of we een gezamenlijk besluit konden nemen en onder welke voorwaarden. Nader onderzoek op algemeen beschikbare informatie gaf intussen wel een geheel ander beeld als dat door het college werd weergegeven in de afgelopen 2 raadscommissies. Deze door het college gegeven beelden blijken niet voldoende onderbouwd en gebaseerd op feiten.
Waar staat de nieuwe gemeente Purmerend-Beemster en wat krijgt u als het zover is of wat gaan we  verliezen?
Kijkend in de meest recente vastgestelde begrotingen 2018-2021 en de trends op “waarstaatmijngemeente.nl” en www.coelo.nl kunnen onderstaande feiten worden opgehaald en nader worden geduid. Beginnend met de belastingen die in de huidige en nieuwe gemeente zullen worden betaald en inzicht in de effecten van de schulden.

Uitgangspunten
Gemiddelde WOZ waarde 2,24 pers/huishoudingWat betaalt  u per gezin
Purmerend
€190.000
1 hond
Nu, bij gelijke WOZ (Coelo) €195.000
Beemster
€315.000
1 hond
Nu, bij gelijke WOZ waarde (Coelo) €195.000
Purmerend-Beemster

1 hondStraks
WOZ koopwoning227228227
Parkeerbelasting gem/gezin50   050
Hondenbelasting72072
Forensenbelasting000
Precariobelasting000
Reiniging meerpers313283313
Riolering meerpers.179184179
Totaal te betalen/gezin841695841
Verschil per gezin per jaar146  meer kosten/gezin
Extra effect ondernemers
WOZ Niet-woning
ondernemer
~0,2~0,13~0,2
Extra lasten ondernemers~1000
Niet-woningen gem/o
Precariontb
Reclamebelastingntb
TotaalIngeschat op 50% plus
Effect schulden
Schuld per inwoner3404950Gewogen naar inwoners
Stel moet in 15 jaar vereffend worden door OZB verhoging (Purmerend is dan artikel 12 gedurende die tijd)3404*2,24/15950*2,24/153150*
Extra lasten /gezin508141470
Lasten Netto per gezin13498361311

Zie belastingen per gemeente 2018-2021
‘* Als meerdere ommeland gemeenten aansluiten en met name Waterland,  is deze schuld per inwoner aanzienlijk lager en wordt dit meer gelijk gedragen via een toekomstige WOZ aanpassing-schuldverlaging.
Potentie aan belasting bij zelfstandig Beemster
Als Beemster zelfstandig blijft en geen parkeer en hondenbelasting invoert kan op basis van deze vergelijking in de orde van 146*4000=~ € 500.000,-/jaar meer aan belasting worden opgelegd bij de ongeveer 4000 objecten in de polder. En wel zonder dat we dan boven de belastingdruk van Purmerend uitkomen.
Als op enig moment blijkt dat, in de strijd om steeds minder onze economie op schulden te baseren, gemeenten gedwongen worden om de schulden af te bouwen in bijvoorbeeld 15 jaar, dan ontstaat er nog voor tenminste die periode een bijzondere situatie omtrent de potentiele belastingdruk.
Het verschil tussen Purmerend en Beemster bedraagt dan 508-141=€ 367 per jaar per gezin!
Dit betekent dat de belasting druk nog met (in de orde van) 4000*367= €1.460.000,- kan toenemen voordat er sprake is van een hogere belastingdruk als Purmerend.
Onze waarden vergeleken
Zonder nu te diep hierop in te gaan vallen de volgende verschillen op.
Waarin verschillen we qua waarden? Wat wij anders zouden doen :

Purmerendse begroting2018   X1000
onroerendezaakbelasting gebruikers           1.973
Onroerendezaakbelasting eigenaren            10.640
Roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen 12
Afvalstoffenheffing                          10.728
Reinigingsrecht                            60
Rioolheffing                              7.010
Parkeerbelastingen                               2.254
Reclamebelasting                                 150
Precariobelasting                         235
Hondenbelasting                           385
Leges                                     2.445
Lijkbezorgingsrechten                     300
Marktgelden                               189
Toeristenbelasting                        50
Beemsterse begroting 2018-2021
Soort (in euro’s)20182019   20202021
Onroerendezaakbelasting gebruikers  161.387   164.251 167.170167.170
Onroerendezaakbelasting eigenaren 1.515.0761.621.1761.567.5171.621.176 
Roerende woon- en bedrijfsruimtebelastingen7.407 7.5187.631 7.631
Afvalstoffenheffing973.324965.117966.593  976.401
Rioolheffing630.472645.598651.014653.323
Begrafenisrechten55.000 55.00055.00055.000
Liggeld woonschepen2.6402.6802.7202.720
Toeristenbelasting60.37560.37560.37560.375
Leges603.517  605.562 612.327 612.327

ongeveer 4000 objecten in de polder. En wel zonder dat we dan boven de belastingdruk van Purmerend uitkomen.
Als op enig moment blijkt dat, in de strijd om steeds minder onze economie op schulden te baseren, gemeenten gedwongen worden om de schulden af te bouwen in bijvoorbeeld 15 jaar, dan ontstaat er nog voor tenminste die periode een bijzondere situatie omtrent de potentiele belastingdruk.
Het verschil tussen Purmerend en Beemster bedraagt dan 508-141=€ 367 per jaar per gezin!
Dit betekent dat de belasting druk nog met (in de orde van) 4000*367= €1.460.000,- kan toenemen voordat er sprake is van een hogere belastingdruk als Purmerend.
Onze waarden vergeleken
Zonder nu te diep hierop in te gaan vallen de volgende verschillen op.
Waarin verschillen we qua waarden? Wat wij anders zouden doen:

1. P: Sociale huur niet in de torens huisvesten     B: gelijke kansen in bouwcomplex
2. P: Uitzetting uit ruimtes in bedrijventerrein      B: zorgdragen voor voldoende sociale woningen
3. P:Bouwen torens naast en in oud centrum       B: behoud en herstel cultuurhistorie
4. P:Opofferen van bos voor mega hotel              B: rekeninghouden met F&F, behoud natuur/cultuur goed visie hebben op je erfgoed)
5. P: Enorme schulden opbouwen                        B: sober leven
6. P: Weerstand ratio rond 1                               B: 2,67, en nog meer reserves opbouwen
7. Solvabiliteit 8%                                              B: 33,4% en volgend jaar weer hoger naar landelijk gemiddelde

Woningen voor onze burgers en de potentie in de GREX

De burgemeester van Beemster zei het terecht in haar nieuwjaarspeech: Beemster is zeer aantrekkelijk voor bewoners ook uit omliggende gemeenten. Er zijn meer dan 1500 gegadigden, meer als we ooit zullen bouwen tot 2040.
Maar kijk naar wat we besloten hebben: We gaan ruim voldoende sociale huur en koopwoningen bouwen de komende jaren. Daarvoor zullen we wel onze GREX moeten aanpassen.
Maar ook al zonder die aanpassing blijken we in deze aantrekkende markt  meer te verdienen ondanks de hoge grondprijzen die we initieel hebben moeten betalen.
Als we elk jaar 50 tot 100 woningen opleveren en deze brengen een extra op van gem. € 20.000,-/woning dan komen we na delen met de Beemster Compagnie en vennootschapsbelasting uit op minimaal € 450.000 extra inkomen per jaar voor de komende 10 a 15 jaar.
Beemster is schatrijk, alleen zit het nog niet in de portemonnee van de gemeente. Maar dat kan veranderen.
Het zit dus met die bestuurskracht in Beemster veel beter dan dat we geacht worden te geloven. Enkele zware jaren met verliezen zijn nog niet meteen een bewijs voor een zwak bestuur.
Er zijn beste een paar grote zorgen, daar heeft de provincie terecht op gewezen. Maar met een samenwerkende partner als Purmerend en een herijking van de DVO’s kunnen we voor de komende jaren dit optimaal met elkaar afstemmen. Wij hebben daar veel vertrouwen in. Die tijd geeft ons de mogelijkheid om samen verder te zoeken naar een goed moment voor beide organisaties, onder de juiste voorwaarden, om gesteld te staan voor de toekomst. Dat moment is nog niet bereikt op 9 januari 2018.

College en raad, wij menen dat we dit inzicht met u moeten delen voordat we als raad van Beemster overhaaste beslissingen gaan nemen.

Hoogachtend
N.C.M. de Lange en M. Bakker
Fractie voorzitter BPP en bestuursvoorzitter BPP

www.beemsterpolderpartij.net

___________________________________________
€ 7 tot 10,- betalen voor grond in ZOB 2 en er €200 tot 400/m2 van maken is mogelijk. Het schijnbare verlies bij de aankoop wordt in deze GREX ruimschoots gecompenseerd.