• Amendementen en moties

    Amendement om verkeersonderzoek te doen naar een dorpsontsluitingsweg in ZOB

    Raadsvergadering 2 juni 2020. Behorende bij agendapunt 5: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB. Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad van Beemster 2018. Overwegende dat: De voorgenomen locaties Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB in de NTO niet per definitie onderdeel hoeft uit te maken van de vast te stellen Structuurvisie/ DOV ZOB. Gelezen de brief van het college van B&W gem. Beemster met Kenmerk 1516486 van 20 mei 2020 met als onderwerp “Dependance basisschool en kinderopvang in ZOB” waar melding wordt gemaakt van een 3e zoeklocatie. Het verkeersonderzoek zoals gemeld in de brief heeft plaatsgevonden in een periode…

  • Amendementen en moties

    Amendement om dependance Bloeiende Perelaar uit de dorpsontwikkelingsvisie ZOB te halen

    Raadsvergadering van:          2 juni 2020 Behorende bij agendapunt: 5 Onderwerp: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat:    Er in de toekomst door de gewijzigde aansluitingen op de Zuiddijk richting de A7  een nieuwe verkeerssituatie in Zuidoostbeemster en Purmerend ontstaat. De verkeersafwikkeling binnen Zuidoostbeemster grotendeels afhankelijk is van de Zuiderweg en Purmerenderweg en deze als druk en onveilig ervaren worden en grote invloed heeft op de leefbaarheid in Zuidoostbeemster. Met de groei van de Kern Zuidoostbeemster er alleen nog maar meer weggebruikers (in welke vorm dan ook)  zullen komen maar het wegprofiel …