• Amendementen en moties

    Amendement om verkeersonderzoek te doen naar een dorpsontsluitingsweg in ZOB

    Raadsvergadering 2 juni 2020. Behorende bij agendapunt 5: Voorstel tot vaststelling Dorpsontwikkelingsvisie ZOB. Gelet op artikel 147 B van de Gemeentewet en artikel 27 van het Reglement van Orde gemeenteraad van Beemster 2018. Overwegende dat: De voorgenomen locaties Dependance OBS de Bloeiende Perelaar en SKB in de NTO niet per definitie onderdeel hoeft uit te maken van de vast te stellen Structuurvisie/ DOV ZOB. Gelezen de brief van het college van B&W gem. Beemster met Kenmerk 1516486 van 20 mei 2020 met als onderwerp “Dependance basisschool en kinderopvang in ZOB” waar melding wordt gemaakt van een 3e zoeklocatie. Het verkeersonderzoek zoals gemeld in de brief heeft plaatsgevonden in een periode…