• Amendementen en moties

    MOTIE vreemd aan de orde van de dag

    Raadsvergadering van: 26 november 2019Behorende bij agendapunt: Openstelling kerktoren Middenbeemster. De raad van de gemeente Beemster in vergadering bijeen op 26 november 2019. Gelet op artikel 28 van het Reglement van orde gemeenteraad Beemster 2018. Overwegende dat: Het college het onderwerp “Openstelling kerktoren” niet in de begroting 2020 heeft opgenomen. Het openstellen van de kerktoren van de NH kerk te Middenbeemster een meerwaarde kan betekenen bij het visualiseren van het Werelderfgoed droogmakerij de Beemster Dat de kerktoren in het verleden als uitkijkpost heeft gediend en tevens sinds de Franse tijd gemeentelijk eigendom is Het van belang is dat openstelling zonder gemeenschapsgeld kan worden gerealiseerd. Verzoekt het college: A. Een initiatief…